Mitä voim­me op­pia on­net­to­muuk­sis­ta? Mi­ten tur­val­li­suus­tut­kin­taa teh­dään? Mi­ten yleis­tä tur­val­li­suut­ta pa­ran­ne­taan? Täl­lä vi­deol­la vas­tauk­sia muun muas­sa nä­hin ky­sy­myk­siin. Esi­merk­ki­nä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon tut­kin­ta­haa­ra. Kan­nat­taa vil­kais­ta!