On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus käyn­nis­tää tee­ma­tut­kin­nan vuo­den 2023 ai­ka­na ta­pah­tu­vis­ta alle 25-vuo­tiai­den nuor­ten huu­me­kuo­le­mis­ta. Po­lii­si, Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos, lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu sekä Ase­man lap­set ry. vas­taa­vat vi­deol­la ky­sy­myk­siin: 1. Suo­mi on nuor­ten huu­me­kuo­le­mien kär­ki­maa. Mitä aja­tuk­sia se he­rät­tää? 2. Mik­si nuor­ten huu­me­kuo­le­mien taus­tal­la ole­via syi­tä on tär­keä sel­vit­tää? Lo­pus­sa tut­kinnn­ajoh­ta­ja kom­ment­ti. (Vi­deon tuot­ta­nut Young­field)