Hyresstugornas brandsäkerhet behöver förbättras - olycksutredningen av den stugbrand i Levi i Kittilä som ledde till tre barns död 12.4.2019 är klar.

Publicerad 22.11.2019

Olycksutredningscentralens utredning av den brand i en hyresstuga i Levi i Kittilä som ledde till tre barns död den 12 april 2019 är klar. Branden uppstod i den elektriska golvvärmen (Olycksutredningscentralens meddelande 10.5.2019 länk). Alla tre barn som sov på övre våningen avled av rökgaserna. Den unga person som sov på nedre våningen väcktes av brandvarnaren och tog sig ut ur stugan.

Olycksutredningscentralen har i sin utredning granskat säkerhetskraven och -förfarandena för verksamhet med hyresstugor samt säkerheten hos elinstallationer.

Som ett resultat av utredningen ger Olycksutredningscentralen fyra säkerhetsrekommendationer för att förbättra brandsäkerheten i hyresstugor:

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK sammanställer kortfattade anvisningar och en checklista med hjälp av vilken den som hyr ut en bostad eller fritidsbostad för en kort tid kan säkerställa och visa hyrestagaren på vilket sätt de grundläggande säkerhetsaspekterna har ombesörjts.

De största brandsäkerhetsproblemen i den nedbrunna stugan var fel och brister i elinstallationerna samt brister hos brandvarnarna. De som befann sig i stugan hade hyrt stugan för en kort tid direkt av ägaren. Samma stuga hyrdes ut via olika plattformar. Anvisningarna och checklistan bör tas i bruk av alla större hyresförmedlare och plattformar och förfarandet bör utvidgas till hela Europa, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det andra att arbets- och näringsministeriet beaktar säkerhetsfrågor med anknytning till inkvarteringsverksamhet i beredningen av författningar om delnings- och plattformsekonomi samt i det internationella samarbetet. På plattformar där inkvartering erbjuds ska det framgå hur de grundläggande säkerhetsaspekterna har ombesörjts för bostaden eller fritidsbostaden. Kunden ska också få behövliga säkerhetsanvisningar.

I bostäder som bjuds ut till utomstående ska det finnas åtminstone ett tillräckligt antal fungerande brandvarnare, en ordentlig reservutgång från sovrummen samt handsläckare och släckningsfilt. Ibruktagningsprotokollet för elinstallationerna ska också finnas i fastigheten. Vid behov fås dokumentet från elentreprenören. Dessutom ska de inkvarterade få tillräcklig information om tryggt boende och verksamhet i en olyckssituation, tillägger Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi.

För det tredje rekommenderar Olycksutredningscentralen att Säkerhets- och kemikalieverket och miljöministeriet tillsammans utvecklar förfaranden genom vilka det inom tillsynen av byggprojekt kan säkerställas att elarbeten och vederbörliga ibruktagningsbesiktningar utförs av en behörig entreprenör.

Olycksutredningscentralens fjärde rekommendation gäller säkerställandet av brandvarnarnas funktion.

Olycksutredningscentralen upprepar sin rekommendation från utredningen av radhusbranden i Brahestad 2016 inklusive motiveringar:

Brandvarnarna är en viktig del av säkerheten, men deras funktion är förknippad med osäkerhetsfaktorer såsom dåligt underhåll, felaktig installation, anordningens ålder eller att batterierna är urladdade eller till och med saknas.

Branden hade allvarliga följder, eftersom brandvarnarna inte väckte de som befann sig i stugan i tid. Antalet, placeringen och funktionsskicket för de brandvarnare som fanns i stugan kan inte fastställas med säkerhet. Det nuvarande kravet på en brandvarnare för varje påbörjad 60 kvadratmeter i bostaden leder till en situation där det ofta finns för få brandvarnare, konstaterar utredningsledare Kai Valonen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

inrikesministeriet genom bestämmelser och anvisningar samt säkerhetskommunikation med olika intressentgrupper ser till att brandvarnare installeras i bostäder i betydligt större utsträckning än det nuvarande minimikravet: i regel i alla rum och vid utrymningsvägar.

Eftersom det också är osäkert huruvida man väcks av brandvarnare borde man vid sidan av att öka brandvarnarnas antal också främja installation av seriekopplade brandvarnare. På detta sätt ökar sannolikheten att alla som befinner sig i bostaden, i synnerhet vuxna, vaknar i tid vid en eldsvåda, tillägger utredningsledare Kai Valonen.

Ytterligare information: Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701, utredningsledare Kai Valonen, tfn 0295 150 707.

Utredningsrapport