Y2019-01 Stugbranden i Levi i Kittilä som ledde till tre barns död 12.4.2019

Natten den 12 april 2019 uppstod i Levi i Kittilä en eldsvåda i en fritidsstuga med stockkonstruktion byggd 2005 omfattande en och en halv våning. Familjen hade hyrt fritidsstugan i närheten av Levi skidcentrum av den privata ägaren för en vecka och det var fråga om semesterveckans sista dag. Vid tidpunkten då branden uppstod befann sig den vuxna i Levi centrum och de fyra barnen i åldern 10–16 år sov i stugan. De tre yngsta barnen sov i sovrummet på övre våningen. Tonåringen som sovit på nedre våningen väcktes av brandvarnaren, lämnade byggnaden och ringde nödcentralen. När tonåringen vaknade fanns det mycket rök i stugan och hen såg eld vid kökets tak. Tonåringen skrek till barnen som sov på övre våningen och försökte väcka dem, men de vaknade inte längre. De avled i sömnen av rökgaserna som uppstod i samband med branden.

Eldsvådan hade uppstått i en golvvärmekabel under trägolvet i vardagsrummet. Golvvärmen hade installerats i en luftspalt under trägolvet, vilket är en tillåten men sällsynt installationsmetod. Under installationen hade det gjorts många fel som ökar brandrisken. Golvvärmekabeln hade fästs direkt i stocken på ett sätt som gjorde att kabeln kom i kläm, böjts i branta krökar och delvis sjunkit ned i isoleringsmaterialet. Kabeln hade under årens lopp överhettats, vilket leder till att isoleringsmaterialet föråldras. Den långvariga hettan hade också sänkt antändningstemperaturen för det omgivande brännbara materialet. Elinstallationerna i stugan hade vid ibruktagningsbesiktningen godkänts av en installatör som använde ett utomstående företags tillstånd.

Byggandet av stugan pågick åren 1998–2005 och var förknippat med många svårigheter. Bygglovet blev föråldrat och förlängdes. Vid ibruktagningsbesiktningen gav byggnadstillsynsmyndigheten anmärkningar om konstruktioner som strider mot bygglovet och brister i dokumenten. Den ansvariga arbetsledaren som utsetts att leda projektet hade sagt upp sig från sin uppgift redan innan stugan byggdes efter att ha upptäckt olämpliga byggförfaranden och -metoder i ett tidigare projekt genomfört av byggherren. Byggnadstillsynen godkände en situation där en ansvarig arbetsledare saknades.

Det fanns brandvarnare i stugan, men deras placering och funktionsskick kan inte fastställas med säkerhet. I rummet där branden uppstod fanns ingen brandvarnare. Huruvida det fanns en brandvarnare på övre våningen och om den i så fall fungerade förblev oklart. Det har generellt konstaterats att barn har svårt att vakna till ljudet av brandvarnare.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

• Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK sammanställer kortfattade anvisningar och en checklista med hjälp av vilken den som hyr ut en bostad eller fritidsbostad för en kort tid kan säkerställa och visa hyrestagaren på vilket sätt de grundläggande säkerhetsaspekterna har ombesörjts. Anvisningarna bör tas i bruk av alla större hyresförmedlare och plattformar. Man bör sträva efter att utvidga förfarandet till hela Europa, till exempel via brandskyddsföreningarnas gemensamma organisation CFPA.

• Arbets- och näringsministeriet beaktar säkerhetsfrågor med anknytning till inkvarteringsverksamhet i beredningen av författningar om delnings- och plattformsekonomi samt i det internationella samarbetet. På plattformar där inkvartering erbjuds ska det framgå hur de grundläggande säkerhetsaspekterna har ombesörjts för bostaden eller fritidsbostaden. Kunden ska också få behövliga säkerhetsanvisningar.

• Säkerhets- och kemikalieverket och miljöministeriet tillsammans utvecklar förfaranden genom vilka det inom tillsynen av byggprojekt kan säkerställas att elarbeten och vederbörliga ibruktagningsbesiktningar utförs av en behörig entreprenör.

• Inrikesministeriet genom bestämmelser och anvisningar samt säkerhetskommunikation med olika intressentgrupper ser till att brandvarnare installeras i bostäder i betydligt större utsträckning än det nuvarande minimikravet. En brandvarnare ska i regel installeras i varje rum och vid utrymningsvägar.

Y2019-01 Levi (på finska) (pdf, 2.85 Mt)

 
Publicerad 22.11.2019