M2013-04 MT Jurmon (FIN) törmääminen Holman reunamerkkiin Oulun edustalla 28.11.2013

Luotsi sai 28.11.2013 kutsun saapua Oulun satamaan luotsaamaan tankkeri JURMO:n Vihreäsaaresta merelle. Aluksen reittisuunnitelma oli määritelty Oulun pohjoista väylää pitkin Oulun portin kautta ulkomerelle ja edelleen määränpäähän Vaasaan. Jossain vaiheessa ennen matkan alkua tai matkan aikana luotsi ja päällikkö sopivat reitin muutoksesta. Luotsin jättö päätettiin tehdä Holman reunamerkin kohdalla, josta alus jatkaisi suoraan länteen ulkomerelle. Tästä muutoksesta ei tehty korjausta aluksen elektroniseen reittisuunnitelmaan.

Komentosillalla olleiden henkilöiden mukaan näkyvyys oli hyvä ja tuuli voimakasta. Tarkoituksena oli hidastaa ja kääntää alus ennen Holman reunamerkkiä kulkemaan länteen, jolloin se antaisi luotsikutterille suojaa pohjoisenpuoleiselta merenkäynniltä. Luotsi alkoi ohjata alusta väylän itä-puolelle, jotta jättötilanteessa alus etenisi läntisellä kurssilla väyläalueen sisällä. Väyläalueen itä-puolelle siirtyminen asetti aluksen sellaiseen asemaan väylästössä, että läntiselle kurssille kään-tyminen aiheutti reunamerkin sivuutuksen. JURMO:n lähestyessä Holman reunamerkkiä komen-tosillalla olevat kertoivat havainneensa luotsikutterin etenevän liian hitaasti ja jäävän liian lähelle reunamerkkiä turvallista luotsijättöä varten. Luotsi otti VHF-radiolla yhteyden kutteriin ja pyysi sitä kulkemaan tankkeria vastaan kohti pohjoista. Samalla tankkeri aloitti kääntymisen läntiselle kurs-sille.

Kovassa tuulessa alus sortui voimakkaasti vasemmalle ja ajautui lähitilanteeseen reunamerkin kanssa. Luotsi ilmoitti VHF-radiolla luotsikutterin kuljettajalle jäävänsä pois aluksesta vasta Holman reunamerkin jälkeen. Tällöin luotsikutteri, joka oli ehtinyt paikalle, siirtyi kauemmaksi aluksen kyljeltä. Päällikkö yritti väistää reunamerkin ensin pohjoispuolelta. Kun aluksen liikerata ei muut-tunut riittävästi, yritti päällikkö väistää reunamerkin eteläpuolelta ja lopuksi pysäytti aluksen. Pot-kurin käydessä taakse, alus törmäsi Holman reunamerkkiin. Aluksen pitkittäisliike oli tällöin käy-tännössä pysähtynyt. Reunamerkki osui aivan keulaan hieman vasemmalle puolelle ja kun alus painui tuulen mukana etelään, jatkui kosketus muutamien sekuntien ajan.

Tapahtuman jälkeen Holman reunamerkistä löytyi vaurio varresta sekä tutkaheijastinosasta. Mer-kin vedenalainen rakenne ei vaurioitunut. Törmäyksessä syntyneet vauriot aluksen keulaan olivat vähäisiä ja tarkastuksen jälkeen alukselle annettiin lupa jatkaa liikennöintiä normaalisti. Tapauksen johdosta annettiin meriselitys Oulun käräjäoikeudessa 10.1.2014. Tutkintaryhmän edustaja oli tilaisuudessa paikalla.

Alus on IMO II -luokan kemikaali- ja öljytankkeri. Siinä on neljätoista lastitankkia ja kaksoisrunko. Kaksoisrungon ansiosta alus kestää pieniä törmäyksiä ja pohjakosketuksia ilman lastin vuotovaa-raa.

Tutkinnassa on ilmennyt, että aluksen komentosiltahenkilöstöllä ja luotsilla ei ollut yhtenäistä kuvaa käytettävästä reittisuunnitelmasta eikä luotsin suunnitelmasta aluksesta poistumiseksi. Luot-sikutterin sijainti vaikutti osaltaan JURMO:n käännöksen viivästymiseen. Luotsikutterin kuljettaja ei ollut tietoinen aluksen suunnitellusta liikeradasta luotsinjättötilanteessa.

Tutkinnan pohjalta Onnettomuustutkintakeskus on antanut suosituksen, jossa esitetään virallisten luotsipaikkojen tarkennettua määrittelyä jaoteltuna mahdollisuuksien mukaan liikenteen sisään- ja ulospäin kulkua varten sekä kausiluontoisiksi. Toisena suosituksena esitetään, että luotsausoh-jeeseen lisätään tarvittavat toimenpiteet luotsikutterin kuljettajan ja luotsin välisen tiedonvaihdon varmistamiseksi ja siten osapuolten hyvän tilannetietoisuuden luomiseksi. Kolmas suositus esittää luotsattavan matkan reittisuunnitelmaa koskevan viranomaismääräyksen tarkentamista siten, että luotsipaikalla tapahtuvien ohjailutoimenpiteiden riittävä etukäteissuunnittelu on varmistettu.

Tutkintaselostus M2013-04 (pdf, 0.89 Mt)

 
Julkaistu 12.9.2014