M2013-03 M/V EGON W, merimiehen menehtyminen veteen putoamisen seurauksena Vuoksen satamassa 26.11.2013

EGON W:llä kansimiehenä ja kokkina palvellut merimies menehtyi pudottuaan veteen Imatralla Vuoksen satamassa 26.11.2013 noin kello 20.00. Merimies oli laiturilla irrottamassa aluksen pe-räköyttä. Pollarista irti nostettu köysi haluttiin vetää laivaan kuivana, joten laiturilla köyttä pidellyt mies toi sitä laiturin reunaa pitkin kohti laivaa peräkannella toimineen merimiehen vetäessä köyttä sisään. Köysi takertui laiturin reunan rosoisiin rakenteisiin ja kiinni tarttunutta köyttä irrottaessaan laiturilla ollut merimies putosi veteen.

Merimies ei saanut kunnolla kiinni hänelle heitetystä pelastusrenkaasta, vaan vajosi nopeasti pinnan alle. Paikalle hälytetyt pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät miehen, joka saatiin nostetuksi vedestä noin puolen tunnin kuluttua putoamisesta. Miestä elvytettiin, mutta tuloksetta. Hukkumis-ta todennäköisesti edesauttoi niin sanotun kylmäsokin vaikutus.

Tutkinnan tulokset

Onnettomuuteen on vaikuttanut köyden takertuminen kiinni laiturin rosoisiin rakenteisiin ja siitä aiheutunut tarve työskennellä aivan laiturin reunalla. Myötävaikuttavia tekijöitä olivat liukkaus, pimeys ja varjoisuus sekä mahdollisesti myös parityöskentelyn puutteellisuus, molempien käsitel-lessä yhtä aikaa samaa kiinni tarttunutta köyttä.

Laiturilla toimimiseen liittyviä vaaroja ei onnettomuuteen johtaneessa tilanteessa osattu ennakoi-da. Erilaisista riskeistä huolimatta laiturilla toimimista todennäköisesti pidettiin samankaltaisena työnä, jota kannella olevatkin tekivät. Pelastusliivejä tai muita kelluntapukineita ei käytetty.

Satamassa tapahtuvia mies yli laidan -tilanteita ei ollut otettu huomioon laivan turvallisuusjohta-misjärjestelmässä, eikä niitä varten ollut valmista toimintamallia. Laivan pelastusvenettä ei voinut käyttää, koska se oli aluksen laiturin puoleisella kyljellä.

Turvallisuussuositukset

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

  • Liikenteen turvallisuusvirasto ryhtyy yhdessä Suomen Varustamot ry:n kanssa toimenpi-teisiin, joilla sekä kansallisesti että kansainvälisesti parannetaan alusten henkilöstön sa-tamissa tekemän työn riskienhallintaa sekä varautumista satamissa tapahtuviin onnetto-muuksiin, koska niiden luonne poikkeaa kannella tai merellä tapahtuvasta työstä.
  • Sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy yhdessä aluehallintovirastojen, Suomen Satamaliitto ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n kanssa toimenpiteisiin, joiden avulla kiinnitetään satamien haltijoiden ja operaattoreiden huomiota satamarakenteiden kunnon seurantaan sekä ohja-taan satamien haltijoita ja operaattoreita satamarakenteiden sekä kulkuteiden, käytävien, liikkumisen ja työskentelyn turvallisuutta koskevan omavalvonnan kehittämiseksi

Tutkintaselostus M2013-03 (pdf, 3.96 Mt)

 
Julkaistu 3.10.2014