M2017-03 MT Tecoil Polariksen (RUS) ympäristöonnettomuus Haminan satamassa 25.11.2017

Tankkialus Tecoil Polaris (RUS) on luokitettu Venäjän luokituslaitoksen (RS) toimesta ja se käyttää Venäjän federaation lippua. Tecoil Polaris oli tuomassa jäteöljylastia Hullista (Iso-Britannia) Haminaan. Alukselle tehtiin laajennettu satamavaltiotarkastus Paris MoU -tarkastusjärjestelmän mukaan Hullissa. Alukselle annettiin kuusi huomautusta. Huomautukset eivät aiheuttaneet aluksen pysäyttämistä ja ne koskivat muun muassa radiolaitteita, magneettikompassia, polttoainejärjestelmää ja käyntisillan kuntoa. Satama-valtiotarkastuksessa ei havaittu puutteita aluksen lastinkäsittelylaitteistossa. Aluksella ei ollut kiinteää pinnanmittausjärjestelmää ja siltä puuttui ISGOTT:n (International Oil Tanker and Terminal Safety Guide, kansainvälinen ohjekirja säilöalusten ja öljyterminaalien turvallisuudesta) vähimmäisvaatimuksen mukainen siirrettävä lastipinnanmittausjärjestelmä, jota RS:n säännöt eivät vaadi. Aluksella oli ainoastaan yli-vuotohälytysjärjestelmä.

Tecoil Polariksella oli 12 hengen miehistö. Päälliköllä oli 30 vuoden kokemus päällikkönä. Yliperämiehellä oli 3 vuoden kokemus tehtävässään ja hän vastasi lastinkäsittelystä. Koko miehistölle tämä oli ensimmäinen lastimatka tällä aluksella. Haminassa lastin purkamisen suunnittelu oli haasteellista, koska terminaalin ja laivan väliltä puuttui yhteinen kieli ja purkaus oli ensimmäinen pitkän telakoinnin jälkeen.

Kuva. MT Tecoil Polariksen tankkijärjestely. BT on painolastitankki, CT on lastitankki. (Kuva: OTKES)

Tarkoituksena oli purkaa lasti kahdessa erässä. Alus oli saatettu noin kahden asteen kallistumaan vasemmalle, koska pumppujen imu on tankkien vasemmalla puolella. Purkaminen aloitettiin kello 17.55 tankeista 7 ja 8 pudottamalla nestepintaa noin metrillä, jotta 1- ja 2- tankeista tapahtuvan purkamisen aiheuttama peräviippauksen lisääntyminen ei aiheuttaisi tankeissa 7 ja 8 ylivuotoa. Purkaminen jatkui tankeista 1 sekä 2 ja purku eteni normaalisti, kunnes kello 22 aluksessa kuultiin pamaus ja kansimies ilmoitti, että lasti-tankin 6 miesluukun kautta tulee öljyä kannelle. Purkaminen keskeytettiin pysäyttämällä lastipumppu 1 ja samalla käynnistettiin lastipumppu 2 öljyn pinnan alentamiseksi lastitankissa 6. Aluksessa annettiin yleishälytys. Painolastipumpulla pumpattiin vettä painolastitankkiin 4 SB kallistuman oikaisemiseksi. Kun lasti-tankin 6 pinta oli alentunut 4,5 metriin, pumppu pysäytettiin. Öljyä ehti tulla kannelle niin paljon, että sitä valui putkistokannelta mereen aluksen ja laiturin väliin. Aluksesta otettiin yhteyttä STR Tecoiliin ja agentin kautta satamaan. Aluksen perän kiinnitystä löysättiin öljyvuodon paikallistamiseksi. Miehistö alkoi kerätä aluksen kannelle kertynyttä öljyä.

STR Tecoilin valvoja otti yhteyttä satamaan ja sen jälkeen STR Tecoilin päivystäjään. Tämän jälkeen valvoja pyysi aluksen ensimmäiseltä perämieheltä purun pysäyttämistä. Myöhemmin selvisi, ettei purkupumppua ollutkaan tuolloin pysäytetty, vaan se tehtiin vasta klo 23.17. STR Tecoilin valvoja tilasi imuauton öljylaiturille klo 22.26. Noin klo 22.30 laivan henkilöstö sai oikaistua laivan asentoa, ja öljyvuoto mereen loppui. Öljyä oli aluksen kannella sekä meren pinnalla laivan ja laiturin välissä. Pelastuslaitos saapui paikalle klo 23.20 ja otti johdon öljyntorjuntatoimista. Hälytyksen tekeminen alukselta maihin kesti noin tunnin. Pelastusviranomaisten toiminta sekä suotuisa tuulen suunta rajasivat päästön aluksen ja laiturin lähialueille.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

• Liikenteen turvallisuusvirasto ryhtyy toimenpiteisiin Suomen IMO-viranomaisena kansainvälisten sopimusten täydentämiseksi siten, että vaatimus kriittisistä lastinkäsittelyjärjestelmistä kuten lastinpinnankorkeuden mittausjärjestelmä laajennettaisiin koskemaan kaikkia öljy- ja kemikaalitankkialuksia.

• International Association of Classification Societies -yhteisö täsmentää luokituslaitosten kanssa lastipinnankorkeuden mittausjärjestelmiä koskevia sääntöjään. Säiliöaluksilla on oltava asianmukaiset lastipinnankorkeuden mittausjärjestelmät ennen kuin niille myönnetään väliaikaisia todistuksia liikennöinnin aloittamiseksi.

M2017-03 Tutkintaselostus (pdf, 1.83 Mt)


 
Julkaistu 30.8.2018