M2022-01 Minfärjan Pyhärantas grundstötning 24.8.2022

Minfärjan Pyhäranta deltog den 24 augusti 2022 i en skjutövning ledd av Kustflottan i skjutområdet vid Örö väster om Hangö. Under skjutövningen användes bland annat ankrade målflottar. Olika system hade använts inom marinen för att planera målflottarnas placering och definiera den slutgiltiga ankringsplatsen. De slutgiltiga platserna hade definierats av minfärjans befälhavare, som satte ut målflottarna i vattnet.

Efter skjutövningen började minfärjan Pyhäranta ta upp de ankrade målflottarna. Flottarnas exakta placering fastställdes inte innan man började ta upp dem och den möjliga risken att flottarna driver identifierades inte heller.

Under upptagningen ändrades rollerna och uppgifterna med anknytning till manövreringen av fartyget många gånger på kommandobryggan, och det saknades gemensam klarhet i vem som var vakthavande befäl, vem som ansvarade för manövreringen och vem för sjöfartssäkerheten. Under förberedelserna för upptagningen av den tredje målflotten överfördes manövreringsansvaret för fartyget från fartygets befälhavare till fartygets II officerare, men fartygets exakta placering fastställdes då inte. Därefter navigerades minfärjan Pyhäranta genom att använda den tredje, ankrade målflotten som riktmärke. Inställningarna som fartygets sjöfartspersonal hade gjort i det elektroniska sjökortssystemet, vilka påverkade uppgifterna som visades i systemet, gjorde det svårt att upptäcka grundet.

Utan att identifiera risken av grundet i närheten, drev fartyget på grund med en hastighet av fem knop. Därefter tog fartygets befälhavare över manövreringsansvaret och försökte lösgöra fartyget från grundet, dock utan att lyckas. Efter detta aktiverade befälhavaren ett larm för skadebekämpning. Olyckan orsakade inga allvarliga personskador eller miljöskador.

Läckaget på fartyget var under kontroll inom cirka 20 minuter och fartygets maskinchef kartlade de övriga skadorna på fartyget. Fartyget löpte ingen omedelbar risk att sjunka och det fanns inget behov av omedelbart stöd från andra myndigheter. Åtskilliga av marinens enheter som deltagit i skjutövningen befann sig i området och de kunde bistå minfärjan Pyhäranta i räddningsarbetena. Som en del av räddningsarbetena evakuerades beväringarna till marinens övriga fartyg.

Minfärjan Pyhäranta lösgjordes från grundet dagen därpå med assistans av bevakningsfartyg Tursas. Därefter bogserade oljebekämpningsfartyg Halli minfärjan Pyhäranta till varvet i Olkiluoto för inspektion och reparation.

Olycksutredningscentralen ger tre säkerhetsrekommendationer med anledning av händelsen:

  • Marinen utarbetar anvisningar om verksamheten med målflottar med beaktande av den relaterade riskhanteringen.
  • Marinen utarbetar anvisningar om riskhanteringen med anknytning till elektroniska sjökortssystem.
  • Marinen tar redan i samband med planeringen av konstruktioner hänsyn till faktorer som är kritiska med tanke på skadebekämpningens smidighet. Dessutom ska funktionen hos konstruktioner och anordningar som är viktiga med tanke på skadebekämpningen säkerställas under fartygets livscykel.

Publicerad 26.4.2023