Sjötrafik

Olycksutredningscentralen undersöker sjöolyckor, som inträffat:

  • inom sjötrafiken på Finlands territorialvatten eller
  • om det gäller ett finländskt fartyg.
  • Också olyckstillbud i sjötrafik kan undersökas.

Olyckor som inträffar inom småbåtstrafiken undersöks dock endast om det av särskilda skäl är motiverat att verkställa en undersökning för att öka säkerheten eller för att förebygga nya olyckor.

Syftet med undersökningen av en olycka eller ett tillbud i sjötrafik är att förebygga liknande olyckor. Avsikten med undersökningen och undersökningsrapporten är inte att reda ut eventuella ansvars- och skadeersättningsfrågor som olyckan medfört. Man bör undvika att använda undersökningsrapporten i annat syfte än för att befrämja säkerheten.

Undersökning av olyckor baserar sig på lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). Undersökningen av olyckor utförs enligt riktlinjerna av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) antagna resolutionerna A.849(20) och A.884(21) om undersökning av sjöolyckor. I undersökningen beaktas EU direktivet 1999/35/EG om ett obligatoriskt besiktningssystem för att säkra säkerheten inom regelbunden trafik med ro-ro-fartyg och höghastighetspassagerarfartyg. I undersökningsrapporterna används form som är fastslagen vid Centralen för undersökning av olyckor och undersökningarna publiceras antingen som fristående publikationer eller i publikationen "Sjötrafikolyckor och tillbud".

Undersökningsrapporterna är i pdf-format. För att läsa dessa behöver du Adobe Reader -programmet.

 
Publicerad 24.10.2007