Spårtrafik

Olyckor och tillbud som ska utredas:

• olyckor som inträffar i spårtrafiken och som bör anses särskilt allvarliga på grund av antalet döda eller skadade eller på grund av omfattningen av skador på miljön, egendom eller förmögenhet eller på grund av olyckans art (stor olycka)

allvarliga järnvägsolyckor som är fastställda i 3 artikeln i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 om järnvägssäkerhet

- tågkollision med annat tåg, växlingsenhet, inom räckvidden för rullande materiel och urspårning av tåg, som resulterar i att minst en person dödas eller att minst fem personer skadas allvarligt eller i omfattande skador på rullande materiel, infrastruktur eller miljön (minst 2 miljoner euro)

- andra till följderna motsvarande olyckor i järnvägstrafiken som har uppenbar inverkan på järnvägssäkerheten (säkerhetsregleringen eller säkerhetshanteringen)

- plankorsningsolycka som resulterar urspårning av tåg, som resulterar i att minst en meddelande av personalen eller passagerarna dödas eller att minst fem meddelande av personalen eller passagerarna skadas allvarligt, om olyckan har försakats av felet i järnvägssystemet, eller som bör anses särskilt allvarliga på grund av antalet döda eller skadade eller på grund av omfattningen av skador på miljön, egendom eller förmögenhet eller på grund av olyckans art

- personolycka som inbegriper rullande materiel i rörelse på stationer, bangårdar (personal, passagerare) och vid banunderhållsarbete (personal)

- brand i rullande materiel i rörelse mellan avgångs- och ankomststation inbegripet stilleståndstid vid avgångs-, ankomst- eller mellanstationer samt växling vid mellanstationer

- andra olyckor än de ovan angivna

• samt motsvarande olyckor i annan privat eller offentlig spårtrafik

- metroolyckor

- spårvägsolyckor

Enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser kan dessutom tillbud till stora olyckor samt andra olyckor och tillbud utredas. Enligt lagen kan också en gemensam utredning göras när det är fråga om flera liknande olyckor eller tillbud (temautredning).

Syftet med säkerhetsutredningar är att öka den allmänna säkerheten, att förebygga olyckor och tillbud och att förhindra skador till följd av olyckor.

Tillämpad lagstiftning

Undersökningen av spårtrafikolyckor bygger på lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). Vid undersökningen av spårtrafiken följs Europaparlamentets och rådets bestämmelser som anges i V kapitlet i direktivet om järnvägssäkerhet (EU 2016/798).

 
Publicerad 26.9.2017