Utrymme för förbättring i säkerheten i vajerfärjverksamheten - Grundstötningen av Palva vajerfärja i Velkua 28.11.2018

Publicerad 3.12.2019

Olycksutredningscentralens utredning av grundstötningen av Palva vajerfärja 28.12.2018 har färdigställts.

Palva vajerfärja var på kvällen den 28 december på väg från Palva i Egentliga Finland mot Teersalo, då vajerfärjföraren, ungefär i mitten av vajerfärjerutten, upptäckte att fartyget avvikit till vänster om körlinjen. Vajerfärjan mellan Palva och Teersalo trafikerar i normala fall fäst i styrvajern. Vid tidpunkten för olyckan hade styrvajern tillfälligt lösgjorts, varför vajern inte visade färjeledens placering och inte heller styrriktningen till föraren. Trots flera försök kund föraren inte korrigera vajerfärjans kurs tillbaka till leden och vajerfärjan körde på grund öster om Rännit-ön. Grundstötningen förorsakade inga person- eller miljöskador.

Grundstötningen var en summa av flera faktorer: Vajerfärjan hade körts utan styrvajer från och med augusti 2018, på grund av restaureringen av landfästena vid färjeläget, vilket medförde en svårighet att bedöma vajerfärjans position i förhållande till leden. Väderleksförhållandena var dåliga – sikten var dålig på grund av den täta dimman och mörkret och optisk iakttagelse var följaktligen en utmaning. Också i introduktionen av föraren och hans yrkeskunskap fanns det utrymme för förbättring – ett tekniskt fel förekom på kartplottern (navigeringsapparat som används i sjötrafiken) och föraren behärskade inte navigering med radar.

Vajerfärjföraren skötte räddningsåtgärderna efter grundstötningen på yrkeskunnigt sätt.

Till följd av grundstötningen ger Olycksutredningscentralen tre rekommendationer för att förbättra säkerheten på vajerfärjor.

Olycksutredningscentralen rekommenderar, att kommunikationsministeriet bereder en lagändring som leder till att vajerfärjor definieras som fartyg.

En verksamhetsutövare kan utifrån ett eget beslut tillfälligt övergå till att operera en vajerfärja utan styrvajer i upp till hela 12 månader. En vajerfärja tolkas inte som ett fartyg, trots att den tillfälligt opereras utan vajer. Vid transferkörningar, till exempel till ett varv, utan vajer, passagerare och last, tolkas den dock som ett fartyg. Behörighetskraven för befälhavare på frigående färjor och vajerfärjförare avviker från varandra, trots att verksamheten är liknande. Något måste göras åt detta. Om en vajerfärja körs utan styrvajer, måste den klassificeras som ett fartyg och då ska föraren också ha tillräcklig kompetens för att styra fartyget, betonar professor Veli-Pekka Nurmi, som är direktör för Olycksutredningscentralen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det andra, att Transport- och kommunikationsverket fastställer sjöfartsbehörighetskrav för vajerfärjförare och en minimibemanning för vajerfärjor.

Det uppfattas inte att det behövs sjöfartserfarenhet eller särskilda navigeringsfärdigheter för att framföra en vajerfärja. Vajerfärjförarnas erfarenhet och navigeringsfärdigheter varierar och motsvarar inte nödvändigtvis de krav som följer av svåra förhållanden vid körning utan vajer. Ansvaret för att säkerställa vajerfärjförarnas behörighet, utbildning och introduktion lämnar hos verksamhetsutövarna, konstaterar Nurmi.

Vid en olyckssituation ansamlas alla passagerar-, last- och fartygssäkerhetsrelaterade uppgifter till vajerfärjföraren, vilket påverkar den allmänna säkerheten, tillägger Nurmi.

För det tredje rekommenderar Olycksutredningscentralen, att NTM-centralen (beställare av tjänsten) inkluderar minimikrav som gäller vajerfärjförarnas sjöfartskompetens och bemanningskrav för vajerfärjor i tjänstbeskrivningen.

Den sjöfartsmässiga utbildningen och introduktionen av vajerfärjförare omfattas av verksamhetsutövarens ansvar och egenkontroll. NTM-centralen kan vid behov besluta om bemanningen av vajerfärjor. Med bemanningskrav är det möjligt att påverka vajerfärjornas sjöfarts- och passagerarsäkerhet.

Vajerfärjförarna måste kunna förfara också i krävande förhållanden vid körning utan vajer, tillägger utredningsledare Risto Haimila.

Ytterligare information:

Ledande utredare Risto Haimila tfn 02951 50730

Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi tfn 02951 50701

Utredningsrapport: