På grund av EU:s konkurrensregler har säkerheten en biroll i offentligt stödda konkurrensutsättningar av flygtrafiken - Trafikflygplanet som under landningen hamnade i en snödriva i Nyslott 7.1.2019

Publicerad 10.12.2019

Olycksutredningscentralens utredning om fallet där ett trafikflygplan körde av landningsbanan i landningsrullningen på Nyslott flygplats 7.1.2019 har slutförts. Lettiska RAF-AVIA-flygbolagets ferryflygning från Riga med ett flygplan av typ Saab 340B hamnade vid landningen i en snödriva. Flygplanet hade en cockpitbesättning på två personer och en mekaniker. Olyckan orsakade inga personskador men flygplanet drabbades av betydande skador.

Cockpitbesättningen övervägde inte en avbrytning av landningen, även om det skulle ha varit motiverat i ljuset av de omständigheter som framträdde i utredningen.

Olycksutredningscentralen ger fyra säkerhetsrekommendationer för att förbättra säkerheten inom luftfarten och förhindra motsvarande situationer:

Operatörernas säkerhet omfattas inte av kriterierna för konkurrensutsättningen av flygtrafiken, eftersom EU:s konkurrensregler leder till konkurrensutsättning på ekonomiska grunder. I vissa konkurrensutsättningar har man dock förutom de ekonomiska kriterierna uppmärksammat kriterier som gäller säkerhet.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

Transport- och kommunikationsverket utreder och ger anvisningar om hur säkerheten i operatörernas flygverksamhet och kapaciteten i säkerhetshanteringen kan användas som kriterier för flygtrafikens konkurrensutsättning med beaktande av EU-bestämmelserna.

I en konkurrensutsättning i enlighet med den allmänna trafikplikten kan den slutliga konkurrensutsättaren av trafiken vara också någon annan part. Säkerheten hos flygtrafikens operatörer bedöms numera i samband med flygtillståndsförfarande. Genom att främja iakttagandet av säkerheten vid konkurrensutsättningen inom flygtrafiken skulle man skapa ett annat förfarande som garanterar säkerheten, konstaterar professor Veli-Pekka Nurmi, direktör för Olycksutredningscentralen.

Eftersom det inte finns några allmänna och lätthanterliga mätare för att bedöma säkerheten, rekommenderar Olycksutredningscentralen för det andra att

Europeiska kommissionen sköter om att man skapar ett förfarande där kapaciteten och säkerhetsnivån för operatörernas säkerhetshantering kan bedömas jämlikt i flygtrafikens konkurrensutsättningar.

Kapaciteten för säkerhetshanteringen omfattar ett lämpligt säkerhetshanteringssystem och dess implementering i praktiken. Personer som utför konkurrensutsättningar inom flygtrafikens upphandlingsverksamhet eller underleveranser kan nödvändigtvis inte bedöma operatörernas säkerhetsnivå utan stöder sig på EU:s gällande flygkoncession, tillägger Nurmi.

Därutöver finns det betydliga brister i vissa operatörers flygsäkerhet. Tillsynsmyndigheten borde ha en förmåga, metoder och kompetens att utsträcka sin auditering till genomförandet av säkerhetshanteringssystem och en bedömning av flygsäkerheten, konstaterar utredningsledare Janne Kotiranta.

Därmed rekommenderar Olycksutredningscentralen som tredje att

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) försäkrar sig om att i de auditeringar som utförts av EU-staternas luftfartsmyndigheter omfattar granskningen av operatörer även säkerhetshanteringssystemens praktiska funktionsduglighet och kapacitet.

I utredningen fästes uppmärksamhet även på att pålitligheten av färdregistratorer (FDR) med inspelning på magnetband är tydligt svagare än i modern utrustning. Inspelningar som är av dålig kvalitet eller som saknas försvårar betydligt utredningen av händelser inom säkerhetsutredningen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det fjärde att

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) ställer en tidsgräns för användningen av flygregistratorer med inspelning på magnetband.

I bilagan till ICAONs konvention har man rekommenderat att användningen av ljudregistratorer i cockpiten och färdregistratorer som utrustats med magnetband skulle ha avslutats före år 2016. EASA är den enda parten som kan genomföra denna rekommendation från ICAO. EASA förbjöd användningen av ljudregistratorer i cockpiten med inspelning på magnetband från och med början av detta år, men har inte gjort det när det gäller färdregistratorer, berättar utredningsledare Kotiranta.

Tilläggsuppgifter:

Veli-Pekka Nurmi, direktör, professor, tfn 02951 50701

Janne Kotiranta, ledande utredare inom luftfartsolyckor, tfn 02951 50703

Sammanfattning: