Utredningen av MT Tecoil Polaris (RUS) miljöolycka i hamnen i Fredrikshamn 25.11.2017 är klar

Publicerad 30.8.2018

Utredningen av oljeprodukttankfartyget MT Tecoil Polaris (RUS) miljöolycka i hamnen i Fredrikshamn 25.11.2017 är klar. I samband med olyckan läckte 500 liter avfallsolja ut från tankfartyget på däcket och delvis i havet.

Olycksutredningscentralen (OTKES) ger två rekommendationer för att förbättra säkerheten, förebygga motsvarande olyckor och avvärja skador.

För det första rekommenderar OTKES att Trafiksäkerhetsverket i egenskap av Finlands IMO-myndighet vidtar åtgärder för att komplettera internationella avtal så att kravet på kritiska lasthanteringssystem såsom nivåmätsystem för lasten utvidgas till att omfatta alla olje- och kemikalietankfartyg.

Nivåmätsystem är nödvändiga för att fartygens lastoperationer ska kunna ske säkert utan att öppna lasttankarnas luckor. I punkt "6 Lastoperationer" på agendan om hamnstatskontroll specificeras inte de objekt som ska inspekteras. I praktiken väljer hamnstatsinspektören de objekt som inspekteras utifrån sin yrkeskompetens.

För det andra rekommenderar OTKES att organisationen International Association of Classification Societies tillsammans med klassificeringsinstituten preciserar reglerna för nivåmätsystem. Tankfartyg bör ha adekvata nivåmätsystem för lasten innan de beviljas tillfälliga intyg för operativ drift.

I praktiken kan fartyg beviljas tillfälliga intyg och påbörja operativ drift utan adekvata nivåmätsystem. Nivåmätsystem är nödvändiga med tanke på tankfartygens säkerhet.

Ytterligare information:
ledande utredare Risto Haimila, tfn 0295 150 730