Säkerheten i plankorsningar och Försvarsmaktens riskbedömning bör förbättras effektivare

Publicerad 7.6.2018

Olycksutredningscentralens säkerhetsutredning om olyckan i en obevakad plankorsning i Skogby i Raseborg 26.10.2017 mellan VR:s rälsbuss och en terränglastbil från Försvarsmakten är klar. I olyckan dog tre beväringar och en passagerare i rälsbussen. Tre av beväringarna fick svåra och två lindriga skador. En del av passagerarna i rälsbussen skadades lindrigt.

Olycksutredningscentralen kommer med fyra säkerhetsrekommendationer för att motsvarande olyckor ska förhindras och den otillräckliga säkerheten i plankorsningar förbättras.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket säkerställer att resurser allokeras till att förbättra eller ta bort de farligaste plankorsningarna.

Skogby plankorsning var särskilt farlig på grund av vinkeln mellan banan och vägen samt för att varningsanordningar saknades. För terrängbilens förare var det så gott som omöjligt att se tåget som närmade sig snett bakifrån. I Finland finns det fortfarande många motsvarande farliga plankorsningar, vars säkerhet inte har förbättrats eller som inte har tagits bort. Förbättringen av säkerheten i plankorsningar bör tas på allvar och reserveras tillräckliga resurser.

För det andra rekommenderar Olycksutredningscentralen att Försvarsmakten utvecklar övningarnas riskbedömning så att övningarnas faktiska risker identifieras och namnges. Korsandet av Skogby plankorsning och riksväg 25 identifierades eller namngavs inte som en risk. Försvarsmakten har utvecklat riskbedömningen av övningar, men arbetet är inte slutfört. På den nuvarande riskbedömningsblanketten namnges inte identifierade risker, utan de bedöms enligt risktyp, t.ex. "mark- eller sjötrafikolycka". Om riskerna med en övning inte identifieras går de inte att kontrollera och det blir svårare att varna övningstrupperna.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att Försvarsmakten dels utvecklar säkerhetsbältena som används på flak så att de blir lättare att använda, dels effektiviserar övervakningen av användningen av säkerhetsbälte. Det är svårt att med stridsutrustning använda säkerhetsbälten på sätena på Försvarsmaktens terränglastbilars flak. Dessutom övervakas inte användningen av säkerhetsbälten effektivt. Det finns emellertid anvisningar för användning av säkerhetsbälte och för övervakning av användningen. Personskadorna i olyckan var omfattande delvis för att beväringarna i terränglastbilen inte använde säkerhetsbälte.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att inrikesministeriet ser till att myndigheternas ledningsplats på det operativa området (TOJE) inrättas i långvariga eller avvikande uppdrag som involverar flera myndigheter. En ledningsplats för myndigheter etableras inte nödvändigtvis i närheten av olycksplatsen ens vid storolyckor. Tröskeln för detta bör vara lägre. En ledningsplats för myndigheter är det enda fungerande alternativet för samordning i en situation som involverar flera myndigheter/aktörer.

Utredningsrapport

Ytterligare information:
direktör, docent Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701
kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714