Meddelande om olycksrisk om Skogby plankorsning i Raseborg – plankorsningen ska stängas omedelbart för trafik tills förhållandena har förbättrats

Julkaistu sv 15.11.2017

Olycksutredningscentralen har 15.11.2017 utfärdat en anmälan enligt 25 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser till Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket om en olycksrisk i anslutning olyckan som inträffade på plankorsningen i Skogby i Raseborg 26.10.2017 och som ledde till att fyra människor omkom.

Olycksutredningscentralens utredare upptäckte vid platsundersökningen att plankorsningen i Skogby är synnerligen farlig.

Infallsvinkeln mellan vägen och banan uppmättes till 43 grader. Enligt de bantekniska bestämmelserna (RATO 9) ska vinkeln vara minst 58,5 grader, men i allmänhet 72–90 grader.

Vid platsundersökningen konstaterades även att sikten till höger mot Karis och olyckstågets ankomstriktning ändras närmare plankorsningen. Åtta meter före den yttre rälsen är frisiktsområden 480 meter vid ankomst till plankorsningen österifrån mot riksväg 25. På platsen är den högsta hastigheten för tåg 120 km/h. Enligt frisiktsförordningen är den största tillåtna hastigheten motsvarande 480 meter 80 km/h för tåg och den frisiktsområde som motsvarar 120 km/h är 720 meter. Dessutom gör närheten av riksvägen, 47 meter från plankorsningen, det svårare att korsa plankorsningen.

Ovan nämnda omständigheter orsakar en stor olycksrisk, och därför ska åtgärder som förbättrar säkerheten vidtas i plankorsningen. Tills det att omständigheterna i plankorsningen har förbättrats ska plankorsningen stängas för trafik för att inga nya olyckor ska inträffa.

Ytterligare information:
Direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701
Ledande utredare av olyckor inom spårtrafik Esko Värttiö, tfn 0295 150 708
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714