Säkerhetsrekommendationer om plankorsningsolyckor 1998–2015

Julkaistu sv 1.11.2017

Olycksutredningscentralen (OTKES) riktar olika säkerhetsrekommendationer utifrån sina säkerhetsutredningar till olika aktörer i syfte att förbättra säkerheten, förebygga olyckor och förhindra skador. Om plankorsningsolyckor har OTKES gett 80 säkerhetsrekommendationer åren 1998–2015. De flesta rekommendationerna är riktade till Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket och väghållare.

Av de 80 säkerhetsrekommendationerna är 15 fortfarande under behandling, 18 kommer inte att genomföras, 47 är genomförda, av vilka en delvis. Plankorsningssäkerheten är fortfarande svag i Finland, även om det har gjorts förbättringar, till exempel genom att frångå obevakade plankorsningar eller förse dem med säkerhetsanordningar.

Olycksutredningscentralens säkerhetsrekommendationer bifogas detta meddelande. Klassificeringar om genomförandet av rekommendationerna med färgkoder har gjorts av Olycksutredningscentralen; röd = ej genomförd, gul = pågår, grön = genomförd. För de rödmarkerade rekommendationerna bör det noteras att en del av rekommendationerna är föråldrade när betydelsen av rekommendationen undanröjts, till exempel på grund av att man avstått från föråldrad teknik.

Tabellen visar rekommendationens beteckning och den utredning som den grundar sig på, föremål för rekommendationen och motiveringar till rekommendationen. Av tabellen framgår dessutom anledningen till att en rekommendation till exempel inte genomförs eller behandlingen av den fortfarande pågår.

Utredningen av den allvarliga plankorsningsolyckan som resulterade i att fyra personer omkom och flera skadades i Raseborg den 27 oktober 2017 fortsätter med insamling och analys av data.

Till ledare för utredningskommissionen utses specialutredare (pens.) Reijo Mynttinen och till medlemmar specialutredare Hannu Hänninen, kaptenlöjtnant (i.a.) Ari Kurppa, politices magister Elli Flén, förstavårdare (YH) Mikko Virtanen och sjukvårdare Jouni Kujala. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

Utredningen tar cirka 9 månader, varefter Olycksutredningscentralen publicerar en utredningsrapport med säkerhetsrekommendationer.

Ytterligare information:
Ledande utredare Esko Värttiö, tfn 0295 150 708
Direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714