Säkerheten för busspassagerare bör förbättras – Olycksutredningscentralen omfattande temautredning av 668 bussolyckor är klar

Publicerad 8.8.2017

Den första omfattande temautredningen av bussolyckor i Finland utförd av Olycksutredningscentralen är nu klar. Syftet med utredningen var att få en uppfattning om de vanligaste typerna av olyckor och att reda ut de bakomliggande faktorerna för att förbättra säkerheten för busspassagerare och förebygga olyckor. Information samlades in från polisens och räddningsväsendets databaser, undersökningskomissionerna vid Institutet för Olycksinformation (OTI) samt mediarapportering om bussolyckor från januari 2015 till juni 2016. Dessutom genomfördes en enkätundersökning bland busschaufförer.

Utredningsmaterialet omfattande slutligen 668 fall, vilket var fler än väntat. Antalet olyckor som ledde till skador uppgick till 90 stycken. Antalet personer som ådrog sig skador under de 18 månader som utredningen omfattande var högt: 28 personer skadades allvarligt och 220 personer lindrigt. Av dem som var motpart i olyckorna omkom 13 personer, 28 personer skadades allvarligt och 188 personer lindrigt.

Den farligaste typen av olyckor är olyckor då bussar välter (19 stycken). Av personerna inne i bussen skadades 12 personer allvarligt och 64 personer lindrigt i denna typ av olyckor.

- Det positiva som framkom i utredningen var att ingen person inne i bussen omkom i de olyckor som vi granskade. Säkerheten för busspassagerarna och trafikformen som helhet kräver dock fortsättningsvis märkbara förbättringar. Exempelvis är våra säkerhetsrekommendationer om användning av trepunktsbälte och vår kampanj för ökad användning av bälten efter storolyckan år 2004 i Konginkangas och olyckan i Högfors år 2015 fortfarande i kraft. Dessutom bör man på allvar beakta bristen på möjlighet att själv påverka i säkerhetsfrågor på arbetsplatsen som många busschaufförer upplever samt stressen och tröttheten bland chaufförer som resultatkraven inom kollektivtrafiken ger upphov till och hitta en lösning som förbättrar säkerheten för alla som rör sig på våra vägar, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi

I utredningen framkom över 100 fall där halka bidrog till en olycka. Med däck som är avsedda för användning vintertid, på bussens framaxel i synnerhet, är det möjligt att förbättra kontrollen över bussen och minska antalet olyckor. Dåliga däck var även något som framkom i enkäten bland chaufförerna.

- En annan säkerhetsobservation som framkom i utredningen var nedsatt funktionsförmåga hos busschaufförer, som förekom i 13 fall. Att försäkra sig om chaufförernas hälsotillstånd är livsviktigt, eftersom bussar saknar skyddssystem eller närvaron av andra personer i yrkesroll så som inom flygtrafiken, spårtrafiken eller den professionella sjötrafiken. Många chaufförer upplevde även att personbilsförare, cyklister, fotgängare och andra som använder sig av vägarna inte har tillräcklig förståelse för bussarnas behov av utrymme i trafiken, konstaterar ledande utredare Kai Valonen

Säkerhetsrekommendationer för att förebygga olyckor

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Trafikverket utfärdar anvisningar om att även passagerarsäkerheten ska tas i beaktande vid fastställandet av servicenivån inom kollektivtrafiken. Ett krav på trafikföretag ska vara ett ändamålsenligt säkerhetsstyrningssystem som styr exempelvis valet av trygga däck, fordon och rutter samt även bland annat planeringen av arbetsskift och underhållet av fordon.

Olycksutredningscentralen rekommenderar även att Trafiksäkerhetsverket kontrollerar uppföljningen av busschaufförernas hälsotillstånd samt krav och praxis i anslutning till detta. Även psykisk hälsa och hantering av trötthet bör beaktas.

Olycksutredningscentralen rekommenderar ytterligare att Autoliikenteen työnantajaliitto ry och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry utreder problemen med koppling till busschaufförernas hälsa och säkerhet samt övriga väganvändares inställning och brist på kunskap och tillsammans kommer överens om kommunikativa och andra åtgärder för att åtgärda problemen.

Från tidigare säkerhetsutredningar upprepas rekommendationerna till Trafiksäkerhetsverket om vinterdäck för tunga fordon samt rekommendationen till Linja-autoliitto ry om ökad användning av säkerhetsbälte. För närvarande använder uppskattningsvis endast hälften av passagerarna säkerhetsbälte.

Ytterligare uppgifter: ledande utredare Kai Valonen, tfn 02951 50707 (Twitter: @KValonen)

Följ Olycksutredningscentralen i sociala medier. I sociala medier informerar vi framför allt preliminärt om påbörjade utredningar:

Twitter: @OTKES_SIAF
Facebook: @Onnettomuustutkintakeskus
Flickr: Onnettomuustutkintakeskus