Två säkerhetsrekommendationer för att förbättra flygsäkerheten till följd av flygolyckan i Uleåborg 3.10.2016

Publicerad 15.5.2017

Flygplanet Reims F406 Caravan II (OH-OTL) flög ett sedvanligt fraktflyg från Rovaniemi flygstation till Uleåborg 3.10.2016. Flygplanet hade en besättning på två personer och post som frakt. Flygplanet var då flygningen inleddes flygdugligt enligt kraven om flygduglighet. Piloterna och mekanikerna var vederbörligt utbildade och deras certifikat och behörighet var i kraft. Under landningen gav flygplanets högra landningsställ efter. Flygplanet skadades, inga personskador uppstod.

Olycksutredningscentralen (OTKES) ger två rekommendationer för att undvika liknande olyckor och för att förbättra flygsäkerheten.

För det första rekommenderar OTKES, att Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA) ålägger innehavaren av typgodkännandet av flygplanet att kontrollera och uppdatera underhållsanvisningarna för typen Reims F406 så att bristerna i monteringsanvisningarna för huvudlandningsstället korrigeras. Monteringsanvisningarna för landningsstället innehåller inte samtliga nödvändiga arbetsfaser och en del av arbetsfaserna är i en oändamålsenlig ordning. Anvisningen varnar inte heller för möjligheten att gångjärnstappen kan monteras fel.

Just före den aktuella flygningen hade på flygplanet utförts ett regelbundet underhåll av landningsstället och där huvudlandningsstället hade tagits loss från flygplanet. I anslutning till underhållet gjordes ett monteringsfel gällande det högra landningsstället. De kontroller som gjordes under monteringen var bristfälliga och inte heller den slutgranskning som gjordes senare omfattade en kontroll av att gångjärnstappen monterats rätt eller ett säkerställande av det. De felaktiga eller bristfälliga anvisningarna stödjer inte utförandet av arbetet. Sannolikheten för arbetsfel ökar och samtidigt äventyras flygsäkerheten.

För det andra rekommenderar OTKES, att den federala luftfartsmyndigheten i USA (FAA) ålägger innehavaren av typgodkännandet av flygplanet att kontrollera och vid behov uppdatera underhållsanvisningarna för typen Cessna 404 så att eventuella brister i monteringsanvisningen för huvudlandningsstället korrigeras. Det är möjligt att monteringsanvisningen för landningsstället inte innehåller alla nödvändiga arbetsfaser och att en del av arbetsfaserna är i en oändamålsenlig ordning.

Flygplanstypen Reims F406 baserar sig på typen Cessna 404. Flygplanen har samma konstruktion i landningsstället och också underhållsanvisningarna är delvis samma. Samma modell av landningsställ finns också eventuellt i andra typer som Cessna tillverkar.