Uppmärksamhet bör fästas på trafiksäkerheten till sjöss utanför Helsingfors och i de trånga farlederna

Publicerad 1.6.2017

En segelbåt och Sveaborgsfärjan kolliderade med varandra 2.9.2016 på området i Södra hamnen i Helsingfors. Vid olyckan skadade sig en person i segelbåtsbesättningen lindrigt och segelbåten skadades. Man undvek knappt allvarligare följder. Olycksutredningscentralen (OTKES) ger tre rekommendationer och upprepar en säkerhetsrekommendation för att undvika liknande olyckor och för att förbättra trafiksäkerheten till sjöss.

OTKES rekommenderar att Passagerarfartygsföreningen i Finland rf uppmanar sin medlemrederier att i sina säkerhetsledningssystem tillföra en bedömning om kollisionsrisker på livligt trafikerade områden. Sjötrafiken utanför Helsingfors blir livligare under säsongen med öppet vatten. Den livligaste trafiksäsongen infaller under veckoslut på våren och hösten samt under sommarmånaderna, då fritidsbåt- och kryssningstrafiken är som livligast. Farosituationer mellan fritidsbåtar och handelsfartyg inträffar på Helsingfors område ofta typiskt i de trånga sunden vid infartslederna, i farledskorsningar och på hamnområdet.

För det andra rekommenderar OTKES att Trafikverket utreder hur information i en enkelt utdelbar form kan ges båtfolk om farleder som definierats som trånga, om hastighetsbegränsningar, om områden med omkörningsförbud och förbud mot möte samt om andra särdrag hos sjöområden.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också, att Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket tillsammans utreder hur information om god sjömanssed och gott sjömanskap effektivare kunde delas ut till båtfolk.

I många tillbud och olycksfall har en viktig delorsak varit brist på god sjömanssed och gott sjömanskap. Då fritidsbåtar och större fartyg möts finns det ofta små säkerhetsmarginaler, vilket leder till att det uppstår tillbud. Väjningsåtgärder vidtas inte i tid och inte tillräckligt tydligt, som en god sjömanssed förutsättar. I de grövsta fallen har fritidsbåtföraren inte alls väjt, vilket har förorsakat en verklig farosituation för det större fartyget, som kan navigera tryggt endast på ett farledsområde. En orsak till tillbuden kan också vara båtfolkets bristfälliga kunskap om de trånga farlederna.

Vidare upprepar Olycksutredningscentralen sin rekommendation från båtbranden på Saimen i juli 2016 att Trafiksäkerhetsverket utarbetar ett förfarande, där en ny ägare i samband med registreringen av sin båt får råd om båtsäkerhet. Det här kan exempelvis vara länkar till webbplatser som olika myndigheter upprätthåller eller information som ges på annat sätt.

En positiv iakttagelse som framkom vid undersökningen av olyckan var att besättningen på segelbåten bar flytvästar då olycksfallet inträffade. Båtfarare rekommenderas också att ha på sig flytvästar då de är ute på sjön. Användning av flytvästar utgör en del säkerheten till sjöss och då de används på rätt sätt kan de rädda människoliv.

Ytterligare information:
Ledande utredare av olyckor inom sjötrafik Risto Haimila, tfn 0295 150 730
kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714

Twitter: @OTKES_SIAF