Olycksutredningscentralen utreder industribränderna i Påmark 26.1 och Björneborg 30.1.2017

Publicerad 31.1.2017

Med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utreder Olycksutredningscentralen industribränderna i Påmark 26.1 och Björneborg 30.1.2017. Utredningskommissionen utreder förutom händelseförloppet, händelsernas orsaker och påföljder även bland annat räddningsverkens resursanvändning i de två stora industribränderna som tidsmässigt inträffade nära varandra.

Utredare Heikki Harri utnämns till chef för utredningskommissionen, medan pol.mag. Kari Ylönen, ind. brandchef Jari Alanen och DI Jukka Koponen utnämns till medlemmar i utredningskommissionen. Utredningsledare är ledande utredare, Övriga olyckor, Kai Valonen.

Olycksutredningscentralen utreder för närvarande fyra allvarliga bränder. Bränderna som undersöks är radhusbranden i Brahestad som krävde två barns liv 13.9.2016, lägenhetsbranden i Nordsjö i Helsingfors som krävde tre barns och en vuxens liv 9.12.2016 samt industribränderna i Påmark och Björneborg, vilka orsakade omfattande materiella skador.

Olycksutredningscentralen utför säkerhetsutredningar för att förbättra säkerheten, för att förebygga olyckor och för att minimera skador. Säkerhetsutredningar görs inte i syfte att peka ut det juridiska ansvaret.

Närmare information:

direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701 (Twitter: @VPNurmi)

ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707 (Twitter: @KValonen)

kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)

Twitter: @OTKES_SIAF