L2020-A1 Allvarligt tillbud i Córdoba i Spanien 23.1.2020

Med hänvisning till 12 § 2 mom. i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) har Olycksutredningscentralen beslutat att i enlighet med bilaga 13 till konventionen om internationell civil luftfart (Chicagokonventionen) och EU:s förordning om luftfartsolyckor (EU 996/2010) utnämna en representant för att bistå vid säkerhetsutredningen som påbörjats av Spaniens säkerhetsutredningsmyndig-het (CIAIAC). Ett allvarligt tillbud inträffade på flygplatsen i Córdoba den 23 januari 2020. Ett i Finland registrerat flygplan OH-DTF av typen Diamond DA-40, som an-vänds av Patria Pilot Training Oy, var delaktigt i tillbudet.

Till befullmäktigad representant utnämns specialutredare Juho Posio från Olycksutred-ningscentralen.

 
Publicerad 3.2.2020