S1/2004M b Luotsaustyö ja sen kehitys

Aikaisempi luotsausta koskeva turvallisuusselvitys

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi vuonna 2006 tutkimuksen nimeltä Luotsauksen toimintatavat ja kulttuuri onnettomuustapausten valossa . Siinä todettiin, että luotsauksessa vallitsee samanaikaisesti sekä perinteinen että nykytekniikkaan tukeutuva luotsaustapa. Näiden luotsaustapojen keskinäinen painoarvo vaihtelee, mutta tutkinnan johtopäätöksen mukaan kahden tavan yhtäaikainen vaikutus aiheuttaa useita luotsaukseen ja sen organisointiin liittyvää kehitysjännitteitä.

Tutkimuksen perusteella päädyttiin lopputulokseen, jonka mukaan luotsauksen ja merenkulun turvallisuuden parantamisen kannalta olisi hyvä kehittää luotsaustapaa niin, että se täydentyisi uusien navigointivälineiden tarjoamilla mahdollisuuksilla ja että yhteistyö komentosillalla tulisi kuulumaan olennaiseksi osaksi uutta luotsaustapaa.

Luotsaukseen liittyviä turvallisuushavaintoja

Onnettomuustutkintakeskuksen kahdentoista vuoden aikana tekemät onnettomuustutkinnat sisältävät yhteensä 99 luotsaustyöhön liittyvää turvallisuushavaintoa, jotka ovat suoraan tai välillisesti vaikuttaneet onnettomuuksien syntyyn. Näistä havainnoista valtaosa, 56, liittyy itse työn tekemiseen, kuten reittisuunnitteluun sekä aluksen ohjailuun ja ohjattavuuteen. Kaksikymmentäkaksi kertaa aiheena on ollut työn organisointiin, komentosiltayhteistyöhön ja työn rytmittämiseen liittyvä asia. Kaksikymmentäyksi löydöstä on liittynyt ympäristötekijöihin, kuten jäähän, tuuleen, sumuun tai ympäröivään väyläalueeseen.

Tarkemmin jaoteltuna turvallisuushuomioista lähes kaksikymmentä on liittynyt väylien käännöksiin tai käännösmanööverin monitorointiin, seuraavaksi eniten löydöksiä on tehty komentosiltayhteistyön ja luotsaustyön vastuunjaon osalta, yhteensä 14. Muita merkittäviä tekijöitä ovat olleet reittisuunnittelun puutteet ja aluksen ohjattavuus, molemmat yli kymmenen löydöksen määrällä. Muut luotsaustyöhön liittyvät tekijät ovat liittyneet vaikeuksiin satamaohjailussa, epäselvyyksiin luotsin otto- ja jättöpaikassa, ympäristöolosuhteisiin ja väylästöön sekä väsymykseen ja laivojen ohjailtavuuteen ohitus- ja kohtaamistilanteissa.

Turvallisuusselvitys

Aiemmassa luotsauksesta tehdyssä turvallisuusselvityksessä päähuomio oli luotsausorganisaatioissa ja työn organisoinnissa komentosillalla, mutta selvitys ei yksityiskohtaisesti tarkastellut itse luotsaustyön tekemistä.

Onnettomuustutkintakeskus päätti käynnistää tämän turvallisuusselvityksen ’Luotsaustyö ja sen kehitys’ täydentämään aikaisempaa julkaisua. Työryhmään nimettiin merikapteenit Kari Larjo ja Karl Loveson sekä DI Jaakko Lehtosalo. Tässä raportissa käsitellään käytännön luotsaustyötä ja sen kehittämismahdollisuuksia. Luotsaustyö koskee kaikkia niitä merenkulkijoita, joilla on luotsin ohjauskirja, väylätutkinto tai vapautuskirja luotsin käytöstä ja kaikkia, jotka toimivat päällikköinä tai vahtiperämiehinä. Luotsaustyön ymmärretään monesti kuuluvan vain aluksen ulkopuolelta tulevalle luotsille, mutta työ käsittää navigoinnin ja sen monitoroinnin virka-asemista ja pätevyyskirjoista riippumatta.

Turvallisuusselvityksen sisältö

Tämän turvallisuusselvityksen luvussa yksi on määritelty luotsaustyö ja luvussa kaksi käydään läpi luotsaustyön historiaa ja luotsaustyön kehittymistä viime vuosisadan puoliväliin asti. Luvussa kolme on käsitelty luotsaustyötä koskevia kansainvälisiä ja kansallisia säädöksiä.

Luku neljä kuvailee tärkeimpiä aluksen ohjattavuuteen sekä aluksen ja ympäristön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. Lisäksi käydään läpi väyläalueeseen ja -linjaukseen liittyviä asioita. Luvussa viisi on kuvattu luotsaustyöhön valmistautumista ja työn suorittamista sekä teknisenä toimena että osana komentosiltaorganisaatiota.

Luku kuusi käy läpi luotsaustyössä tarvittavaa tekniikkaa, tekniikan vähimmäisvaatimuksia ja laitteiden käyttöergonomiaa. Luku seitsemän käsittelee integroituja luotsauslaitteita ja teknisten järjestelmien mahdollisuuksia tukea luotsaustyötä.

Tämän turvallisuusselvityksen lähdeluettelossa on lista niistä Onnettomuustutkintakeskuksen julkaisemista tutkintaraporteista, joissa onnettomuus on tapahtunut, kun alusta on kuljetettu saaristoväylällä. Listassa on lueteltu luotsaustyöhön liittyvien onnettomuustutkintaraporttien turvallisuushuomioita ja se tekstin kohta, jossa aihepiiriä tässä turvallisuusselvityksessä on käsitelty.

S1/2004M Tutkintaselostus (pdf, 4.83 Mt)

 
Julkaistu 17.6.2004