Y2016-S1 Linja-auto-onnettomuudet 1/2015–6/2016

Teematutkinnan kohteena olivat ajanjaksolla 1.1.2015–30.6.2016 tapahtuneet liikenneonnettomuudet, joissa oli osallisena linja-auto. Tapaustietoja kerättiin tiedotusvälineiden uutisista, pelastustoimen ja poliisin tietokannoista sekä Onnettomuustietoinstituutin tutkijalautakuntien keräämistä tiedoista. Lisäksi tehtiin kysely linja-auton kuljettajille.

Tutkinnan tavoitteena oli hahmottaa tärkeimmät onnettomuustyypit ja selvittää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä matkustajaturvallisuuden parantamiseksi. Tutkinta-aineistoon otettiin matkustajaturvallisuuden kannalta oleellisimmat tapaukset, joita oli 668. Ne jaettiin pääasiassa törmäyksiin (552) ja suistumisiin (104). Tarkastelluissa onnettomuuksissa ei kuollut yhtään linja-autossa ollutta henkilöä. Vakavia loukkaantumisia tapahtui 20 ja lieviä 220. Vastapuolena olleita henkilöitä kuoli 13, loukkaantui vakavasti 28 ja lievästi 188.

Vaarallisia matkustajien kannalta ovat tilanteet, joissa linja-auto kaatuu. Tällaisia onnettomuuksia oli 19. Niissä loukkaantui vakavasti 12 henkilöä ja lievästi 64 linja-autossa ollutta. Turvavöiden käyttö vähentää loukkaantumisen todennäköisyyttä, mutta vain noin puolet linja-auton matkustajista käyttää turvavyötä.

Tien liukkaus oli merkittävä osatekijänä talvikelin onnettomuuksissa. Ongelmaan voidaan vaikuttaa talvirenkaiden käytöllä, teiden kunnossapidolla ja joustavalla aikataulutuksella.

Linja-auton ajamista vaikeuttaa se, että muut tiellä liikkujat eivät aina ymmärrä tai hyväksy linja-autojen vievän tilaa ja aikaa muulta liikenteeltä. Myös muiden tienkäyttäjien osaamattomuus lukea ennakoivasti liikennettä vaikuttaa.

Kuljettajien ajoterveyden hallinnassa on parannettavaa. Noin 40 % kesäkelillä tapahtuneista suistumisista johtui kuljettajan toimintakyvyttömyydestä. Kuljettajien mukaan joukkoliikenteen tuotantopaineet näkyivät työssä kiireenä ja väsymyksenä, jolloin hyvinvointi on laajemminkin uhattuna.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

• Liikennevirasto ohjeistaa, että joukkoliikenteen palvelutasoa määriteltäessä otetaan huomioon matkustajaturvallisuus. Liikennöitsijöiltä tulee vaatia asianmukaista turvallisuusjohtamisjärjestelmää, joka auttaa esimerkiksi rengas-, ajoneuvo- ja reittivalinnoissa sekä ohjaa koulutusta, osaamista, työvuorosuunnittelua ja ajoneuvojen huoltoa.

• Liikenteen turvallisuusvirasto tarkistaa linja-autojen kuljettajien terveydentilan seurantaan ja varmistamiseen liittyvät vaatimukset ja käytännöt sekä huolehtii, että toimintakyvyn menettämisen todennäköisyys ja seuraukset ovat samalla tavalla hallinnassa kuin muissa liikennemuodoissa. Huomioon tulee ottaa myös psyykkinen terveys ja väsymyksen hallinta.

• Autoliikenteen työnantajaliitto ry ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto ry selvittävät linja-autonkuljettajien hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä muiden tienkäyttäjien suhtautumiseen ja tiedon puutteisiin liittyvät ongelmat ja sopivat niihin viestinnälliset ja muut korjaavat toimet.

Lisäksi toistetaan aikaisempien onnettomuuksien tutkinnoissa annetut suositukset:

• Liikenteen turvallisuusvirasto teettää selvityksen erilaisten raskaan kaluston renkaiden talviajo-ominaisuuksista ja välittää tulokset linja-autoalalle turvallisten rengasvalintojen edistämiseksi. Lisäksi selvityksen perusteella tulee harkita talviajoon parhaiten soveltuvien renkaiden käyttöpakkoa linja-autojen etuakselilla talvella.

• Linja-autoliitto ry käynnistää kampanjan turvavöiden käytön lisäämiseksi ja liikennöitsijät ohjeistaisivat kuljettajansa tiedottamaan matkustajille turvavöiden olemassaolosta ja käytöstä. Turvavöillä varustettuihin istuimiin tulisi kiinnittää kehotus käyttää turva-vyötä.

Y2016-S1 Tutkintaselostus (pdf, 3.56 Mt)

 
Julkaistu 8.8.2017