Y2015-S1 Työikäisten vakavat tapaturmat

Teematutkinnan tavoite oli tuottaa uutta tietoa työikäisten 18–67-vuotiaiden vakavista tapaturmista, joiden syntyyn alkoholin tai muiden päihteiden käytöllä ei ollut vaikutusta. Tutkinnassa perehdyttiin tarkemmin noin vuoden aikana tapahtuneisiin vakaviin tapaturmiin. Tutkinnan kohteena oli kaksi aineistoa, joista toisen muodostivat vuoden 2013 aikana kuolleet sekä toisen joulukuun 2012 ja joulukuun 2013 välisenä aikana vakavasti loukkaantuneet. Loukkaantuminen arvioitiin vakavaksi, jos siitä oli aiheutunut vähintään 3 viikon yhtenäinen hoitojakso. Tutkinnassa yhdistettiin laajasti eri viranomaisilta ja muilta tahoilta saatavilla olleita rekisteritietoja.

Suomessa kuoli vuonna 2013 tapaturmiin 1 265 työikäistä henkilöä. Alkoholin ja muiden päihteiden perusteella näistä 75 % jäi tutkinnan ulkopuolelle. Lopullinen kuolleiden aineisto oli 288 henkilöä. Lopullinen loukkaantuneiden aineisto oli 352 henkilöä.

Suurimmat tapaturmaluokat kuolemissa oli liikenneonnettomuudet, kaatumiset ja hukkumiset. Loukkaantumisissa selvästi suurin luokka oli kaatumiset ja toiseksi suurin oli liikenneonnettomuudet. Kolmasosa kuolemaan johtaneista tapaturmista ja yli puolet loukkaantumiseen johtaneista tapaturmista tapahtui kotona tai kodin välittömässä läheisyydessä.

Tutkinnassa arvioitiin tapaturmaan joutuneiden toimintakykyä ja riskikäyttäytymistä. Näissä on tapaturmatyypeittäin selviä eroja. Esimerkiksi kaatumisiin kuolleista toimintakyky oli alentunut 83 %:lla kun liikenneonnettomuuksissa kuolleista vastaava luku oli 20 %.

Aineiston perusteella selvin päin oleva hyväkuntoinen työikäinen henkilö, joka ei ota omassa toiminnassaan riskejä, pystyy hyvin välttämään vakavia tapaturmia. Jos tällainen henkilö joutuu tapaturmaan, kyse on todennäköisimmin liikenneonnettomuudesta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

• Tilastokeskus kehittää yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa menettelyt, joilla kerätään ja julkaistaan tapaturmien ennaltaehkäisyssä tarvittavat tiedot.

• sosiaali- ja terveysministeriö sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin kodin turvallisuuden tarkistuksen. Kotikäyntejä tekevillä, läheisillä ja asukkailla pitää olla käytettävissään keskeiset tapaturmatyypit kattava yksinkertainen ja helposti löydettävissä oleva tarkistuslista.

• sosiaali- ja terveysministeriö sisällyttää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja hoitolaitosten henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen tukehtumisriskissä olevien potilaiden tunnistamisen sekä sen, miten otetaan huomioon ruuan laatuun ja riittävään valvontaan liittyvät ennaltaehkäisevät toimet. Erityisesti hoitolaitoksien henkilökunnalla tulee olla valmius vierasesineen poistamiseen.

• Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ottaa tehtäväkseen urheilun ja liikunnan turvallisuuden kehittämisen ja valmistelee kaikille lajeille sopivat hyvät toimintamallit laji-kohtaisen turvallisuustiedon välittämiseen ja turvallisuuden kehittämiseen.

Y2015-S1 Tutkintaselostus (pdf, 0.84 Mt)

 
Julkaistu 22.9.2016