Viestintä

Onnettomuustutkintakeskuksella on lakisääteinen tehtävä tiedottaa tutkinnasta ja tutkinnan kulusta. Tutkinnan kulusta on erityisesti tiedotettava vahinkoa kärsineille, surmansa saaneiden läheisille, pelastustoimiin osallistuneille viranomaisille sekä niille, joihin onnettomuuden vaikutukset muuten saattavat ulottua. Samoin on tiedotettava työmarkkinajärjestöjen edustajille, jos onnettomuus on tapahtunut työhön liittyvissä olosuhteissa.

Onnettomuustutkintakeskuksen viestintä ulottuu monelle eri alueelle, kuten esimerkiksi ulkoiseen viestintään, mediaviestintään, omaisviestintään ja sidosryhmäviestintään. Onnettomuustutkintakeskuksen lähtökohdat tiedotuksessa ovat avoimuus ja tiedotteessa todettujen asioiden ehdoton luotettavuus. Tutkinnan aikana tiedottamisvastuu on johtavalla tutkijalla. Onnettomuustutkintakeskuksen tekemä tutkintaselostus on aina julkinen. Tutkintaselostus julkaistaan Onnettomuustutkintakeskuksen internetsivuilla.

Julkisuuslain (621/1999) mukaan viranomaisen on tuotettava ja jaettava tietoa, tiedotettava toiminnastaan ja laadittava julkaisuja ja muita tietoaineistoja.

Asetus (1030/1999) määrittelee valtionhallinnon viestinnän ja viestinnän järjestämisen seuraavasti: viranomaisen on huolehdittava siitä, että viestinnän edellytykset on turvattu avoimuuden toteuttamiseksi viranomaisen toiminnassa. Tässä tarkoituksessa on erityisesti pidettävä huolta siitä, että:

1) tiedotusta hoitavien tiedonsaanti vireille tulevista ja ratkaistavista sekä muista viestintää edellyttävistä asioista riittävän aikaisessa vaiheessa on turvattu.

2) viestintätehtäviä hoitavien välinen yhteistoiminta on asianmukaisesti järjestetty.

3) esittely- ja valmistelutehtävissä toimiville virkamiehille on annettu tarpeellista koulutusta ja ohjeita viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistumisesta.