Viestintä

Onnettomuustutkintakeskuksella on lakisääteinen tehtävä tiedottaa tutkinnasta ja tutkinnan kulusta. Turvallisuustutkintalain 38 § mukaan Onnettomuustutkintakeskus tiedottaa tutkinnasta ja sen edistymisestä. Tutkinnan kulusta on erityisesti tiedotettava vahinkoa kärsineille, surmansa saaneiden läheisille, pelastustoimiin osallistuneille viranomaisille sekä niille, joihin onnettomuuden vaikutukset muuten saattavat ulottua. Samoin on tiedotettava työmarkkinajärjestöjen edustajille, jos onnettomuus on tapahtunut työhön liittyvissä olosuhteissa.

Onnettomuustutkintakeskus ilmoittaa 16 §:n mukaisen ilmoituksen tehneelle toimijalle sekä esitutkintaviranomaiselle turvallisuustutkinnan aloittamisesta ja päättymisestä.

Annettaessa tietoja turvallisuustutkinnasta ilmailuonnettomuusasetuksen 15 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti uhrin omaisena pidetään uhrin puolisoa, lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja uhrille muuten erityisen läheistä henkilöä.

Onnettomuustutkintakeskuksen viestintä ulottuu monelle eri alueelle, kuten esimerkiksi ulkoinen viestintä, mediaviestintä, omaisviestintä ja sidosryhmäviestintä. Onnettomuustutkintakeskuksen lähtökohdat tiedotuksessa ovat avoimuus ja tiedotteessa todettujen asioiden ehdoton luotettavuus. Tutkinnan aikana tiedottamisvastuu on johtavalla tutkijalla.

Julkisuuslain (621/1999) mukaan viranomaisen on tuotettava ja jaettava tietoa, tiedotettava toiminnastaan ja laadittava julkaisuja ja muita tietoaineistoja.

Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta (1030/1999) määrittelee valtionhallinnon viestinnän ja viestinnän järjestämisen seuraavasti: viranomaisen on huolehdittava siitä, että viestinnän edellytykset on turvattu avoimuuden toteuttamiseksi viranomaisen toiminnassa. Tässä tarkoituksessa on erityisesti pidettävä huolta siitä, että:

1) tiedotusta hoitavien tiedonsaanti vireille tulevista ja ratkaistavista sekä muista viestintää edellyttävistä asioista riittävän aikaisessa vaiheessa on turvattu.

2) viestintätehtäviä hoitavien välinen yhteistoiminta on asianmukaisesti järjestetty.

3) esittely- ja valmistelutehtävissä toimiville virkamiehille on annettu tarpeellista koulutusta ja ohjeita viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistumisesta.

Onnettomuustutkintakeskuksen tekemä tutkintaselostus on aina julkinen. Tutkintaselostus julkaistaan Onnettomuustutkintakeskuksen internetsivuilla.