Turvallisuustutkinta

Onnettomuustutkintakeskus perustettiin vuonna 1996 oikeusministeriön yhteyteen. Viraston tehtävänä on tutkia eri aloilla sattuneet vakavat onnettomuudet ja niiden vaaratilanteet. Tutkintahaaroja on viisi: ilmailuonnettomuudet, vesiliikenneonnettomuudet, raideliikenneonnettomuudet ja muut onnettomuudet sekä poikkeukselliset tapahtumat. Onnettomuustutkintakeskus päättää kaikkien onnettomuuksien tutkinnasta, myös suuronnettomuuksien osalta. Poikkeuksellisten tapahtumien tutkinnasta päättää valtioneuvosto. Poikkeukselliset tapahtumat eivät turvallisuustutkintalain mukaisen määritelmän perusteella ole onnettomuuksia, vaan tarkoituksellisesti aiheutettuja.

Onnettomuudet ja vaaratilanteet tutkitaan turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia ilmailu-, rautatie- tai meriliikenteessä tapahtunut onnettomuus tai vakava vaaratilanteen sekä onnettomuus, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakanvana. Onnettomuustutkintakeskuksen toimintaa säätelee turvallisuustutkintalaki (525/2011). Onnettomuustutkintakeskus voi käyttää turvallisuustutkinnassa apuna ulkopuolista asiantuntijaa.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on lisäksi:

1) huolehtia turvallisuustutkinnan yleisestä järjestämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta, tiedottamisesta ja valvonnasta.

2) kouluttaa tutkijoiksi soveltuvia henkilöitä

3) pitää yllä valmiutta tutkinnan nopeaan käynnistämiseen

4) huolehtia turvallisuustutkinnan alaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä

5) antaa turvallisuussuosituksia ja seurata niiden toteutumista.

Onnettomuustutkintakeskus tekee turvallisuustutkintaa. Turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta.

Turvallisuustutkinnasta laaditaan julkinen tutkintaselostus onnettomuuden vakavuuteen nähden sopivassa laajuudessa. Tutkintaselostus sisältää selostuksen onnettomuuden kulusta, onnettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista sekä asianomaisille viranomaisille ja muille toimijoille osoitetut turvallisuussuositukset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat tarpeen yleisen turvallisuuden lisäämiseksi, uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi sekä pelastus- ja muiden viranomaisten toiminnan tehostamiseksi. Turvallisuustutkintaa tehdään yksinomaan turvallisuuden parantamiseksi eikä tutkinnassa oteta kantaa syyllisyys- ja vastuukysymyksiin eikä vahingonkorvausvelvollisuuteen. Onnettomuustutkintakeskus huolehtii myös kansainvälisestä yhteistyöstä.

Onnettomuustutkintakeskus seuraa tutkintaselostukseen otettujen turvallisuussuositusten toteutumista.

Kuultavan oikeudet ja velvollisuudet (pdf, 0.05 Mt)

Gullanvuloža vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat (pohjoissaame) (pdf, 0.25 Mt) Kuullâmnáál ulmuu vuoigâdvuođah já kenigâsvuođah (inarinsaame) (pdf, 0.19 Mt) Kullum oummu vuõiggâdvuõđ da õõlǥtõõzz (koltansaame) (pdf, 0.25 Mt)