M2012-02 M/S PHOENIX J (ATG) grundstötning utanför Raumo den 18.4.2012

M/S PHOENIX J, vars flaggstat är Antigua och Barbuda, hade anlänt till Raumo 17.4.2012. Fartyget lossade och lastade containrar och avgick 18.4 kl. 12.06 mot Gävle. Fartyget gick på grund kl. 12.58 och blev kvar på grund efter att ha fått flera läckage i de förliga delarna. Bärgningsbolaget lyckades få loss fartyget från grundet och bogserade det till hamn 22.4. Trafiksäkerhetsverket och klassificeringssällskapet inspekterade skadorna och gav fartyget tillstånd att bege sig till Tyskland för reparation efter att de tillfälliga reparationerna utförts och lasten lossats.

Under färden lämnade lotsen, efter att ha kommit överens om detta med befälhavaren, fartyget före den egentliga platsen för lämnande av lots som ligger något norr om farledsområdet. Detta gjordes för att lotsen skulle kunna ta sig till lotskuttern i skydd för vinden. Fartyget på ingående, M/S HARBOUR FOUNTAIN, som lotsen hade för avsikt att borda som följande, hade fortsatt sin passage förbi lotsplatsen och lotsen beslöt att flytta över till det tidigare än normalt. Det är möjligt att befälhavaren på PHOENIX J tappade begreppet om fartygets exakta position på grund av manövern som krävdes för att lämna lotsen, vilket innebar att fartyget gav skydd till lotsbåten genom att göra en tvär gir norrut. Omedelbart därefter, men för tidigt, ändrade befälhavaren fartygets kurs till 254 grader mot Gävle. Den här kursen ledde i riktning mot grundet. Överstyrmannen hade rekommenderat kursen 270 grader. VTS-operatören följde samtidigt med situationen där lotsen höll på att gå ombord det ingående fartyget, som hade hunnit långt och närmat sig den södra farledsgränsen där farleden blir smalare. På grund av denna uppföljning och en tillfällig störning i VTS-operatörens skärmutrustning, märkte inte VTS-operatören att PHOENIX J körde i riktning mot grundet förrän det, trots en varning, var för sent att undvika en grundstötning.

7.5.2012 kom Trafikverket, som ansvarig VTS-myndighet, och Finnpilot Pilotage Ab överens om att samarbeta för att förbättra den gemensamma praxisen vid lotsplatserna i Bottenhavsområdet. En gemensam praxis ger tydligare riktlinjer för verksamheten och förbättrar därigenom fartygstrafiken. Avsikten är att förbättra både kommunikationen mellan VTS och lotsarna och den ömsesidiga situationsmedvetenheten.

Till följd av sin utredning rekommenderar Olycksutredningscentralen att Finnpilot Pilotage Ab och VTS-myndigheten Trafikverket försäkrar sig om att det 7.5.2012 nedskrivna förfarandet för att förbättra samarbetet mellan lotsarna och VTS tillämpas i Bottenhavsområdet och att detta också börjar omfatta alla lotsningsområden i Finland. Det rekommenderas att Finnpilot Pilotage Ab kompletterar sin lotsningsanvisning så att lotsen, om lotsningen avslutas före lotsplatsen, tydligt visar fartygets position och rutten ut förbi lotsplatsen åt befälhavaren och försäkrar sig om att befälhavaren har förstått detta. Trafikverket rekommenderas definiera och implementera automatiska alarmgränser i farleder på sådana ställen där de bedömes förbättra säkerheten samt utreda möjligheter att precisera VTS -instruktioner för fartygen så att ankrade fartygen måste be om tillstånd innan avgång.

Olycksutredningscentralen har gjort en säkerhetsobservation i fallet PHOENIX J. Under lotsningen kan fartygets befälhavare helt lämna över manövreringen av fartyget till lotsen, och följer då inte tillräckligt noga med fartygets passage. Han/hon kan dessutom vara tvungen att följa med då lotsen flyttar sig till lotskuttern, varvid fartyget märkbart kan avvika från farleden och farledens riktning. Detta kan leda till att befälhavaren inte känner till fartygets exakta position då lotsen lämnar fartyget. Vid auditeringarna av de SMS-säkerhetsorganisationssystem som utformats av Trafiksäkerhetsverket och sjöfartsadministrationen i Antigua och Barbuda borde man försäkra sig om man i säkerhetsorganisationssystemet förutsätter att befälhavaren och vaktbefälet kontrollerar fartygets position och den fortsatta rutten med lotsen innan lotsen lämnar kommandobryggan.

M2012-02 Rapport (pdf, 3.75 Mt)

 
Publicerad 26.9.2013