D7/2011M M/S HELGA (FIN), grundstötning i Villmanstrand 8.12.2011

Det finska lastfartyget M/S HELGA var lastat med kvartssand på väg från Siilinjärvi till Meeruse hamn i Tallinn då hon med nästan full fart kolliderade med kanten av ett grund utan att dock fastna. Grundstötningen ägde rum i Villmanstrand på södra Saimen, i sundet mellan Hautasaari och Sikosalo den 8 december 2011 kl. 16.30 lokaltid. Fartyget fick läckage i förpiken och bogpropellerrummet.

Kollisionen ägde rum i slutet av en styrbord gir då lotsen och den vakthavande styrmannen hade förlorat visuell kontakt med farledsmärken p.g.a. den snabbt tätnande snöyran. Då sikten plötsligt blev sämre och utkiken fortsattes från bryggan för att göra iakttagelser av farledsmärkningar, drog detta uppmärksamheten bort från observationen av navigationsutrustningen, särskilt av det elektriska sjökortet. Om färdriktningen hade korrigerats på basen av den kurs- och positionsinformation som det elektroniska sjökortet angav hade man möjligen kunnat förhindra olyckan.

Avslutning av utredningen

Denna utredningsrapport har utarbetats på basis av den preliminära utredningen. Eftersom fartyget fick läckage i skrovet, har olyckan klassificerats som en allvarlig olycka (serious casualty) i enlighet med IMO:s klassificering av olyckor. I den preliminära utredningen har man undersökt det händelseförlopp som ledde till grundstötningen samt uppskattat de orsaker som sannolikt ledde till skadan.

Olycksutredningscentralen har beslutat att denna preliminära utredning har avslutats och att någon annan olycksutredning inte utförs.

D7/2011M Rapport (pdf, 0.73 Mt)

 
Publicerad 9.11.2012