C4/2011M M/S TRADER (FIN), grundstötning i Varkaus 4.9.2011 och i Sulkava 16.9.2011

Det finska fraktfartyget M/S TRADER körde på grund snart efter att ha avgått från hamnen den 4 september 2011 kl. 17.45. Fartyget var på väg från Varkaus till Imatra och hade råvirke som last. Positionen för grundstötningen ligger utanför Akonniemi oljehamn i Varkaus, koordinaterna lat. 62°16,43’N, lon. 027°55.93’E.

Fartyget hade avgått från hamnen samma dag kl. 17.30. Befälhavaren hade överlåtit manövreringen åt den vakthavande styrmannen på ett rakt farledsavsnitt ca kl. 17.37 och lämnat bryggan snart därefter. Fartyget var då under manuell styrning. Den vakthavande styrmannen manövrerade fartyget till en gir som löpte gradvis mot babord. Mot slutet av giren drev fartyget bort från farleden, utanför svängen, och därifrån på fel sida av det röda lateralmärket. Fartyget fastnade på grund och började läcka i förpiken.

Det är inte möjligt att fastslå en enskild faktor som orsak till olyckan. Att giren misslyckades och fartyget drev ut från farleden på ett grund är följd av en samverkan av flera faktorer. Styrmannen använde bryggutrustningen vid fel tidpunkt och den mån i vilken girhastigheten uppskattades på förhand med hjälp av sjökortet var otillräcklig. Styrmannen var inte tillräckligt insatt i fartygets manöveregenskaper. Han var inte heller tillräckligt kompetent och hade inte nog av erfarenhet för att fungera som vakthavande styrman på fartyg av denna storleksklass. Bryggsamarbetet på fartyget förverkligades inte eftersom vaktmannen hade lämnat bryggan mitt i giren.

De faktorer som försvagade effektiv bryggverksamhet härstammar delvis från rederiets outvecklade säkerhetskultur, som inte stödde skapandet av säkra handlingssätt på fartyget. Svagheterna i bryggoperationerna realiserades i en tämligen svår gir och fartyget drev på grund.

TRADERs andra grundstötning ägde rum i Sulkava, på Lepistönselkä öppna sjöområde i insjön Pihlajavesi, ca två sjömil söder om sundet Vekaransalmi den 16 september 2011 kl. 12.00. Fartyget var på väg från Varkaus till Joutseno med råvirke som last. Fartyget fastnade hårt på det grunda området. Koordinaterna för positionen där grundstötningen ägde rum är lat. 61°42,3N, lon. 028°31,7E.

Befälhavaren hade före olyckan manövrerat fartyget genom de smala ställena i sundet Vekaransalmi och därefter överlåtit styrningen på ett rakt farledsavsnitt år den vakthavande styrmannen. Fartyget var då i automatstyrning. Den vakthavande styrmannen började inte en gir mot styrbord i slutet av det raka farledsavsnittet, och fartyget drev på fel sida av det gröna lateralmärket och in på det grunda området bakom märket.

Orsaken till olyckan var det misstag som uppstod p.g.a. styrmannens felaktiga situationsmedvetenhet. Efter att ha tagit över vakten gjorde styrmannen en optisk observation av märket längre bort, gjorde ett misstag i fråga om farledens nominella färdriktning och beslöt lämna märket på styrbordssidan av fartyget, vilket var ett misstag. Den felaktiga situationsmedvetenheten förblev felaktig, och fartyget körde på grund utan att ändra på varken hastighet eller kurs.

Det finns flera medverkande faktorer som bidrog till olyckan. Om de här faktorerna hade blivit in ordning, kunde misstaget troligen inte har orsakat grundstötningen. Då vaktbytet ägde rum, iakttog man inte de vaktbytesrutiner som hänför till säkerhet och inbegriper t.ex. en lägesrapport. Ytterligare hade fartyget inte en användbar ruttplan och styrmannen följde varken upp farledslinjerna aktivt eller utnyttjade navigationsutrustningen på ett effektivt sätt. Därtill fanns vaktmannen inte på bryggan; han kunde ha medverkat till ett korrekt val av rutten ifall han hade blivit instruerad på ett rätt sätt.

På basen av utredningen rekommenderar Olycksutredningscentralen att Trafiksäkerhetsverket utvecklar en detaljerad skriftlig anvisning om den preliminära inspektion som utförs vid beviljandet av tillfälliga intyg för säkerhetsledningssystem. Därtill krävs en lätt mellaninspektion för övergångsperioden för att säkerställa att man även då iakttar god säkerhetsledningspraxis på fartygen.

Det framkom oklarheter i nödanmälningar mellan Saimaa VTS och nödcentralerna med hänsyn till hur situationen tolkades och olycksplatsen fastställdes. På basis av utredningen rekommenderar Olycksutredningscentralen för Saimaa VTS vid Trafikverket, och för de under Nödcentralverket fungerande nödcentraler som verkar på området, att förfarandet gällande anmälan utvecklas för att minimera antalet larmfördröjningar.

C4/2011M Rapport (pdf, 1.42 Mt)

 
Publicerad 18.1.2013