C2/2011M F/V WILLEMPJE HOEKSTRA UK 33 (NLD) och M/V BIRKA TRANSPORTER (FIN), kollision utanför Nederländerna den 14 februari 2011

Finskflaggade BIRKA TRANSPORTER var på väg från Sverige till Amsterdam den 14.2.2011 när hon kolliderade med den nederländska trålaren WILLEMPJE HOEKSTRA i Vlieland trafiksepare-ringssystem på internationellt vatten utanför Nederländerna. Kollisionen ägde rum cirka kl. 4.00 UTC. WILLEMPJE HOEKSTRA hade påbörjat sin resa från hamnen i Den Helder, Nederländerna kl. 1.35 UTC. Hon var på väg till fiskeområdena i Nordsjön.

Överstyrmannen på BIRKA TRANSPORTER inledde sin vakthållning kl. 3.00 UTC. Vädret var klart och sikten god. Utkiken befriades från sin uppgift fyra minuter efter vaktbytet och det vakthavande befälet (OOW) fortsatte resan ensam på bryggan. WILLEMPJE HOEKSTRA upptäcktes första gången på radarskärmen kl. 3.25.30 UTC. Kl. 3.50.50 aktiverades larmet för fartligt mål på ARPA-radarn, vilken visade att WILLEMPJE HOEKSTRA närmade sig från vänster sida på ett avstånd av 2,8 nm i bäring 193 grader. BIRKA TRANSPORTERS kurs var cirka 226 grader och WILLEMPJE HOEKSTRAS kurs var 300 grader. WILLEMPJE HOEKSTRA fiskade inte för tillfället och ska ses som ett vanligt fartyg med plikt att väja för fartyg som närmar sig från höger sida.

När WILLEMPJE HOEKSTRA skulle passera framför BIRKA TRANSPORTER lade OOW märke till att det steg upp rök från fiskebåtens skorsten, vilket som styrmannen tolkade att den höll på att stanna. OOW uppskattade att det skulle bli en närsituation och beslöt sakta ner farten genom att ändra propellerstigningen till noll och manuellt vrida rodret åt styrbord. Kort därefter utförde OOW ett kraschstopp genom att slå full back. BIRKA TRANSPORTER började vända åt babord sida. Fartygets kurs över grund hann inte ändra sig märkvärdigt före kollosionen, som ägde rum kl. 4.00.43 UTC, då BIRKA TRANSPORTERs för kolliderade med fiskefartygets främre del på babord sida.

Den omedelbara orsaken till olyckan var WILLEMPJE HOEKSTRAs otillräckliga, otydliga och sena åtgärder för att undvika en kollision och BIRKA TRANSPORTERs sena och misslyckade försök att undvika en kollision. Bidragande faktorer var mögliga tröttheten av OOW och avsakna-den av utkik på BIRKA TRANSPORTER och möjlig saknande av utkik ombord WILLEMPJE HO-EKSTRA beroende på riggningen av fiskeutrustningen.

Utredningen baseras främst på den information som mottagits av BIRKA TRANSPORTERs ägare, fartygets S-VDR och sjöförklaringen. Viss information gällande WILLEMPJE HOEKSTRA har tillhandahöllits och dessutom hennes befälhavare vägrade att samarbeta med utredningen.

Båda fartygen försummade i detta fall att foga sig efter de internationella sjövägsreglerna (COL-REGS). Som en följd kolliderade två välutrustade och moderna fartyg under förhållanden med god sikt, även om båda visste om att det förelåg en risk för kollision. Ingen extra utkik var närva-rande på BIRKA TRANSPORTER.

BIRKA TRANSPORTERs ägare har tillhandahållit information om de åtgärder som vidtogs efter kollisionen. Olycksutredningscentralen har på grund av utredningen gett en säkerhetsrekommendation till Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Enligt rekommendationen skall Trafi försäkra, att träningen om bryggsamarbete, som har givits till bryggpersonalen, skall bli permanent praxis ombord fartygen.

C2/2011M Rapport (pdf, 2.75 Mt)

 
Publicerad 23.10.2013