B3/2011M F/F BALTIC (FIN), drivning på grund och evakuering av manskapet vid den Estniska kusten 4.10.2011

Den finskflaggade trålaren BALTIC lossade sin fångst i Södra Paldiski den 4 oktober 2011. Då lasten hade lossats, började man förbereda avfärden till Tallinn. Manskapet ombord bestod av befälhavaren och en matros med motormans behörighet. Ungefär en halv timme efter avgången stannade fartygets huvudmaskin och trots många försök kunde man inte starta maskinen på nytt. Man kastade ankare, men ankaret höll inte och fartyget drev mot ett grunt ställe. Fartygets befälhavare anropade om hjälp av trålaren MENHADEN, BALTICs normala trålningspar, som var i närheten. MENHADEN kunde emellertid inte bogsera BALTIC, som drev på grund. Nödanrop skickades och JRCC Tallinn bad om hjälp för räddningsuppdraget från Finland. Gränsbevakningens sjöräddningshelikopter räddade männen, som var i bra skick, och flyttade dem till Paldiski. Fartyget bogserades senare bort från grundet och reparerades på Pärnu varv.

Fartygets huvudmaskin stannade antagligen p.g.a. en störning i bränsleinmatningen. Störningen kan ha berott på att det hade kommit in luft i bränslerörsystemet i hård sjögång. Det faktum att det bara fanns lite bränsle i tanken kan ha bidragit till händelsen. Det gick inte att starta huvudmaskinen på nytt p.g.a. luften i bränslerörsystemet. Antagligen belastade de långa startförsöken startbatterierna i så hög grad att ett av dem skadades. Det gick inte heller att starta fartygets hjälpmotor.

Ankringen misslyckades eftersom ankaret var av lätt konstruktion och dess fastsättning i trålningsvajern i fartygets akter inte lämpade sig för ändamålet. Då ett ankringsförsök gjordes, hade fartyget redan drivit så nära det grunda området att det inte längre fanns tillräckligt med utrymme för att ankra det ordentligt. Detta ledde till att fartyget snart fick bottenkänning och p.g.a. sjögången fick slagsida mot grundet. Man försökte rädda fartyget på eget initiativ med MENHADENs hjälp i flera timmar innan man gjorde nödanmälan.

En mellanbesiktning hade utförts på olycksfartyget ca ett halvt år före olyckan, men man hade inte märkt att fartygets ankare inte lämpade sig för ändamålet eller åtminstone hade detta inte antecknats i besiktningssprotokollet. Det finns inga sammanhängande, detaljerade checklistor, som kan påvisa hur omfattande besiktningen hade varit.

För att motsvarande olyckor ska kunna förebyggas, rekommenderar Olycksutredningscentralen att:

  • Trafikverket i samband med sina fartygsbesiktningar även kontrollerar funktionsdugligheten på den utrustning som är väsentlig med hänsyn till säkerhet samt antecknar bristerna i besiktnings- och inspektionsprotokollen.
  • Trafiksäkerhetsverket utarbetar detaljerade checklistor som kunde användas i samband med fartygsbesiktningarna.

B3/2011M Rapport (pdf, 0.85 Mt)

 
Publicerad 23.8.2013