B2/2011M M/V AMAZON (BHS) och F/V FLORENCE (FIN), sammanstötning och sjunkning av fiskefartyget på Finska viken 23.10.2011

Tidigt på morgonen söndagen 23.10.2011 strax innan kl. 05.00 kolliderade bulklastfartyget AMAZON, registrerat i Bahamas, och det finländska fiskefartyget FLORENCE i tjock dimma på havsområdet mellan Porkala udd och estniska Nargö på Finska viken. Fraktfartyget var på väg från S:t Petersburg till Chittagong i Bangladesh med kaliumkarbonatlast, och fiskefartyget hade några timmar tidigare påbörjat partrålning tillsammans med ett annat fiskefartyg, MENHADEN. Fiskefartyget FLORENCE sjönk till följd av kollisionen, men hennes estniska besättning på fyra man lyckades rädda sig över till fartygets räddningsflotte. Gränsbevakningens patrullbåt hittade räddningsflotten strax efter kl. 09.00 på morgonen och evakuerade hela fiskefartygets besättning på fyra man. Olyckan krävde inga fysiska allvarliga personskador.

De partrålande fiskefartygen och AMAZON som kom emot dem hade haft tämligen oförändrade och något korsande kurser under en timme innan sammanstötningen. Fiskefartygens befälhavare hade båda i sina egna fartyg upptäckt att AMAZON närmade sig på radarn, men det tolkades som att hon skulle passera på babords sida. Observationerna diskuterades inte mellan fiskefartyg och ledde inte till några åtgärder. Även AMAZONs vaktbefäl hade upptäckt två ekon på radarn som sakta närmade sig. När FLORENCEs eko försvann från radarn, tolkade han de två ekona som ett. Han började väja för ekot med en svag gir åt babord, när avståndet var något under 0,6 nautiska mil.

Befälhavaren på FLORENCE såg lanternan på AMAZONs för strax innan sammanstötningen, när det inte längre fanns någonting att göra för att undvika en kollision. På babords sidan av AMAZONs för träffade FLORENCEs babords sida och krossade sidokonstruktionen. Kollisionen inträffade på en trafikvarningsområde. FLORENCE sjönk på cirka tio minuter. AMAZON och MENHADEN fortsatte sin färd; AMAZONs styrman berättade att han känt en lättare stöt i fartygets skrov och trott att fartyget träffat en fiskeboj eller motsvarande. MENHADENs befälhavare upptäckte enligt egen utsago inte AMAZON visuellt i något skede på grund av den tjocka dimman.

Det var flera faktorer som ledde fram till olyckan. Fiskefartygen trålade i tät dimma mot den rekommenderade kursen på trafikvarningsområde och mot den mötande trafiken. Båda fiskefartygen hade en person som höll vakt i styrhytten under morgonnatten. S-VDRs ljudbandning på AMAZON bekräftar inte, att utkiken var på kommandobryggan. Vakthållningen på kommandobryggan på AMAZON motsvarade inte rederiets och befälhavarens stående order för säker navigering och bemanning på kommandobryggan. Fiskefartygens befälhavare var vana med små passageavstånd till handelsfartyg, och det gjorde att man negligerade det annalkande fartyget, och inte reagerade på situationen.

Fiskefartygen hade sina fiskerilanternor tända, men i den täta dimman syntes de inte. Det hade inte gjorts någon anmälan till Helsinki Traffic om att fiske påbörjats och att fartygen hade begränsad manövreringsförmåga. Eftersom fiskefartygen saknade AIS-sändare, som det vid tiden för olyckan inte var obligatoriskt att ha, visste övriga parter inte säkert att det var fråga om en partrålande fartygskombination. Detta försvagade Helsinki Traffics möjligheter att som övervakare av fartygstrafiken ingripa i situationen och förmana fiskefartygen. Det förekom ingen kommunikation fartygen emellan i något skede. Helsinki Traffic hade inte kontakt med något av fartygen och varnade inte AMAZON för kollisionsfaran.

Även på AMAZON lät man situationen utvecklas till en närsituation. Det mindre fiskefartyget FLORENCEs eko försvann från radarskärmarna, vilket berodde på att radarnas inställningar var olämpliga för situationen. På grund av bristfälliga radarobservationer väjde AMAZON i sista stund åt babord om MENHADEN, men kolliderade i stället med FLORENCE.

FLORENCE sjönk snabbt eftersom hennes sidokonstruktioner gick sönder, luckorna till lastrummet var öppna och fiskefartyget krängde med AMAZON så att vatten kunde strömma in. Den nyligen förnyade räddningsflotten och EPIRB-sändaren fungerade tillförlitligt och spelade en avgörande roll när det gällde att undvika personskador. Myndigheternas larm- och räddningsaktioner var snabba med tanke på omständigheterna och sättet de larmades.

Som ett resultat av utredningen rekommenderar Olycksutredningscentralen att Trafikverket stärker fartygstrafikledarna med utbildning och anvisningar, så att de ingriper i tid med aktiv informering om händelseförloppet, när trafiksituationen på GOFREP-området så kräver. Dessutom rekommenderar man att AMAZON’s rederi ser till att alla brister som uppdagades vid olyckan åtgärdas genom att de åtgärder som krävs och noggrant implementeras, och att Bahamas sjöfartsstyrelse följer upp att ifrågavarande åtgärder förverkligas.

Utöver säkerhetsrekommendationerna gjordes en säkerhetsobservation, som visade att samarbetet och utbytet av information mellan övervakningsmyndigheter när det gäller fiske borde utvecklas bättre för att skapa sjösäkerhet för fisket. Målsättningen är framför allt att förbättra yrkesfiskarnas egen säkerhet.

B2/2011M Rapport (pdf, 5.51 Mt)

 
Publicerad 26.8.2013