C2/2008M MS SERENA F, grundstötning norr om Hitis den 6.3.2008

SERENA F, ett stödfartyg för fiske som seglade under rysk flagg, hade fr.o.m. början av år 2008 legat för ankar i position 59°53,08’N och 22°27,55’E i Hitis område. Man hade på fartyget köpt vassbuk och strömming av finländska fiskare. Den köpta fiskfångsten hade packats och djupfrysts i SERENA F:s lagerutrymmen.

Måndagen 6.3.2008 hade man för avsikt att gå till Hangö för att fylla på SERENA F:s förråd. För förflyttningen hade man bokat lots till kl. 06.30. Avgången förbereddes genom att på befälhavande styrmans order starta huvudmaskinen på förhand redan kl. 05.40. Då maskinen startade var fartyget ankrat med babords ankare, från vilket man hade fört ut sex lås av ankarkättingen.

Efter att huvudmaskinen hade startats, ändrade propellerns bladvinklar till ett läge som förde fartyget framåt (fullt fram). När befälhavande styrman märkte detta några minuter efter att fartyget redan var i rörelse, upptäckte man att inte heller propellerns manöveranordning fungerade som den borde. När man slutligen stoppade maskinen, gick fartyget ännu med ca sex knops fart och draggade ankaret efter sig. Fartyget grundstötte på stranden tlll Norrörarna som ligger norr om Långnäs i Rosala. Enligt fartygets loggbok stötte SERENA F på grund vid stranden kl. 05.49 i position 59°52,8’ N och 22°26,9’ E. Enligt VTS-registreringen ägde händelsen rum kl. 05.42.

Efter en invändigt genomförd täthetskontroll av fartyget, startade man huvudmaskinen på nytt för att dra fartyget flott. Nu fungerade huvudmaskinens och propellerns styrning klanderfritt. Efter femton minuter av fruktlösa lösgörningsförsök med huvudmaskinen arbetande för back stoppade man huvudmaskinen.

Vattenståndet då händelsen ägde rum var +60 cm. Snart efter grundstötningen sjönk vattenståndet betydligt, vilket ledde till att SERENA F satt hårdare fast. När man med sjöbevakningens fartygs ekolod mätte vattenståndet vid fartygets sida, något mot fören av maskinrummet, fanns det ca en meter mindre vatten än vad fartygets djupgående krävde. Mätningen utfördes vid tolvtiden av RV 243 då den låg bi vid SERENA F:s sida. De djupmätningar som gjordes från fartyget gav motsvarande resultat.

7.3.2008 kl.16.35 drogs SERENA F flott med ett gemensamt drag utfört av de bogserbåtar som anlände som andra och tredje till platsen. Efter lösgörningen bogserades SERENA F till Nådendal, där dess fiskelast lossades till ett annat fartyg.

Orsaken till grundstötningen verkar vara en bristfällig kontroll av propellerns styrsystem innan man startade maskinen. Övervakningen och även vakthållningen efter att man startade maskinen har varit bristfälliga. Åtgärderna efter att problemen uppstod och efter att situationens allvar blev uppenbart pekar på nervositet.

Utredarna betonar särskilt betydelsen av noggrannhet och uppmärksamhet efter att man har legat i samma position länge och tämligen sysslolös. Det kan då vara farligt att lita på gammalt minne och rutiner. I en dylik situation rekommenderar utredarna att åtgärderna utförs formellt och tydligt enligt checklistor och att det finns tillräcklig bemanning i nyckelpositionerna.

Ladda ner härifrån hela undersökningsrapporten:

C2/2008M Rapport (pdf, 2.41 Mt)

eller

C2/2008M Rapport (pdf, 2.26 Mt)

 
Publicerad 6.3.2008