S2/2007M Släckning av bildäcksbränder och utvecklandet av olycksundersökning

Den last som transporteras på fartygs bildäck utgör en stor brandbelastning, och bildäckets öppna struktur gör att en brand kan sprida sig obehindrat. Därför är det viktigt att upptäcka branden i ett tidigt skede och att utföra effektiva släckningsåtgärder; detta är t.o.m. viktigare när det gäller bildäck än när det gäller fartygets andra utrymmen. Således beslöts det att man i avhandlingen kartlägger och analyserar larm- och släckningsverksamheten i samband med verkliga bränder som har ägt rum på bildäck för att finna gemensamma drag och problem. Dessutom utvecklar man en lämplig modell, som bidrar till att man i undersökningen av olyckor skulle kunna behandla släckningen av bildäcksbränder så ingående som möjligt. Avhandlingen hade sålunda två målsättningar.

Analysen av olycksundersökningsrapporter som behandlar bildäcksbränder utgjorde huvudmetoden för informationssamlingen för avhandlingen. Den s.k. SHELL-modellen valdes som grund för den systematiska bearbetningen av materialet. SHELL-modellen är en modell som den Internationella sjöfartsorganisationen IMO har föreslagit att ska användas som en olycksundersökningsmetod för att utreda den mänskliga faktorn. Med hjälp av SHELL-modellen försökte man undersöka växelverkan av mänsklig verksamhet och olika faktorer (bl.a. utrustning och miljöfaktorer) i samband med släckning. SHELL-modellen är i princip abstrakt, och därför skapade man en undersökningsram för att konkretisera den växelverkan som modellen medförde. Inom denna undersökningsram kombinerades SHELL-modellen med till vissa delar omformade punkter från den checklista som IMO har föreslagit att ska användas i undersökningen av bränder. Ramen användes för att dela in informationen från undersökningsrapporterna i förnuftiga helheter vilket möjliggjorde en systematisk granskning. Då man behandlade undersökningsrapporterna med hjälp av ramen försökte man även få en bild av om man med hjälp av ramen kunde vidareutveckla metodiken som används för undersökningen av olyckor. Undersökningen var kvalitativ, liksom även olycksundersökningsrapporterna.

Faktorerna som påverkade larm- och släckningsverksamheten, som var avhandlingens första tema, varierade i de olika olycksfallen. De hade bl.a. att göra med brandens uppkomstställe, branddetektion och säkerställning av situationen, användningen av inledande släckning och släckningssystem, utrymmesbristen och röken på bildäcken samt med de instruktioner som besättningen hade fått och kommandobryggans ledningsverksamhet.

Man fick bra resultat i fråga om avhandlingens andra målsättning, dvs. utvecklingen av en modell för undersökning av olyckor. På basis av undersökningen kan man konstatera att undersökningsramen är till mest nytta då den ökar systematiken i utredningarna. Med hjälp av modellen skulle olycksundersökningen bli mera omfattande, och risken att olika delområden oavsiktligt lämnas bort skulle minska. Det skulle vara enklare att märka bristerna i brandsäkerheten vad gäller släckningen och konstruktionerna t.o.m. då det är fråga om mindre farliga fall och att jämföra flera olycksfall med varandra. Dessutom skulle det vara möjligt att skriva analysdelen i undersökningsrapporterna på ett sådant sätt att läsaren kanske skulle upptäcka växelverkan i släckningen bättre än i dagens läge.

S2/2007M Rapport (pdf, 2.69 Mt)

 
Publicerad 3.5.2007