C2/2006M M/S SUNDBYHOLM, grundstötning norr om Korpo den 8.8.2006 S/S UKKOPEKKA, grundstötning utanför Runsala den 10.8.2006

M/S SUNDBYHOLM, grundstötning norr om Korpo den 8.8.2006

M/S SUNDBYHOLM avgick från Nagu kyrkby den 8.8.2006 kl. 10.20. Ombord fanns 42 passagerare och 2 besättningsmedlemmar. Befälhavaren hade en sjökortsplotter samt ett pappersjökort som navigationshjälpmedel. Radaren var inte i användning. Enligt befälhavaren så navigerade han enligt pappersjökortet och visuella observationer. Destinationen var fritidsbåtshamnen Norrskata Fyren. Befälhavaren hade inte tidigare varit där. Avgången hade fördröjts med 20 minuter och befälhavaren beslöt därför att ta en genväg i sundet mellan öarna Åmlot och Norrskata som han inte hade tidigare erfarenhet av. Befälhavaren hade inte gjort upp en skriftlig ruttplan.

Det fanns en passagerare i styrhytten för att bekanta sig med framförande av fartyget. Enligt befälhavaren så var passagerarens närvaro störande så att han inte kunde koncentrera sig på navigationen. Befälhavaren hade planerat att köra i sundet mellan övervatten stenen och Åmlot, men sundet verkade så smalt att befälhavaren väjde för stenen för att gå väster om den. Fartyget styrde på grund sydväst om den synliga stenen enligt sjökortsplottern kl. 11.27. Farten vid grundstötningen var 4–5 knop.

Orsaken till olyckan kan anses vara att man avvek från de officiella farlederna in på ett sjöområde som befälhavaren inte hade lokalkännedom om. Som medverkande orsaker kan anses vara passagerarens närvaro i styrhytten samt befälhavarens promillehalt i blodet. Befälhavarens promillehalt i blodet var över straffgränset i sjöfarten.

Undersökningskommission rekommenderar att Sjöfartsverket inspekterar inrikestrafikens med passagerarfartyg rutt planering praktik och att SUNDBYHOLMs rederi tar i bruk fartygspersonalens absoluta 0-tolerans med avseende på alkohol.

S/S UKKOPEKKA, grundstötning utanför Runsala den 10.8.2006

Inrikes passagerarfartyget S/S UKKOPEKKA avgick på en kryssning enligt tidtabell till gamla stan i Nådendal från Aura å i Åbo 10.8.2006 kl. 14.00. Ombord fanns 64 passagerare och 6 besättningsmedlemmar.

Radaren på fartyget var inte i användning för att vädret var så bra att man ansåg att radaren inte var nödvändig. Befälhavaren navigerade optiskt och enligt honom själv så gjorde ha en felbedömning i avståndet till den röda remmaren, som fanns nära grundet. Den röda remmaren utmärker farleden till Runsalas badinrättning och inte farleden som UKKOPEKKA körde bredvid. Tidigare hade det funnits käppar från en ryssja där som fungerade bra för avståndsbedömning. Enligt befälhavaren så har dessa käppar funnits där flera somrar men de tas bort till vintern. Käpparna från ryssjan hade avlägsnats dagen innan.

UKKOPEKKA körde på ett undervattens grund på norra Airisto klo 15.00 med 6.5 knops fart enligt VTS bandningen.

Innan grundstötningen så gjorde befälhavaren förändringar i ruttplanen på det elektroniska sjökortet och därför var varken sjökortet eller rutten synlig på skärmen. Under tiden hade fartyget avvikit till nordost om den planerade rutten. Ruttplanen fanns inte i skriftligt format och inte heller utmärkt i pappersjökortet.

När fartyget var på grund, både fartygets befälhavare och restaurant chef informerade passagerare exempelvis både på finska och på engelska om vad som hade hänt och alla åtgärderna som ska utföras.

UKKOPEKKA lösgjordes från grundet efter att passagerarna hade förflyttats till två av rederiets andra passagerarfartyg. Efter att fartyget var loss från grundet så kördes fartyget tillbaks till avgångshamnen Åbo, där dykaren kunde konstatera att det inte fanns skador på fartygsbottnet och fartyget fick därmed lov att fortsätta trafikera.

UKKOPEKKA avgick på kryssning mot Fyrskär samma kväll kl.20.00.

Orsaken till grundstötningen kan anses vara den bristfälliga uppföljningen av rutten på det elektroniska sjökortet samt navigeringen utanför det officiella farledsområdet. Som medverkande orsaker kan anses vara det bristfälliga utnyttjande av navigationsutrustningen (radaren) samt att ruttplanen inte var gjord i pappersjökortet.

Undersökningskommissionen rekommenderar att rederiet av UKKOPEKKA tillägger till ISM Main Manual tydliga procedurer för trygg navigering som innehåller också ruttplanering.

C2/2006M Rapport (pdf, 2.59 Mt)

 
Publicerad 8.8.2006