C1/2006M MS ESTRADEN och MT WOLGASTERN, kollision i Kiel kanalen den 2.2.2006

WOLGASTERN avgick från slussen vid Holtenau i Kielkanalen 1.2.2006 kl. 23.32. På grund av fartygets djupgående på 9 meter var dess största tillåtna hastighet 12 km/t (6,5 knop). WOLGASTERN närmade sig Audorf-Rade omkörningsställe och saktade in för att släppa förbi de tre fartyg som befann sig bakom fartyget (TURCHESE, ANTJE och ESTRADEN). ESTRADEN avgick från slussen vid Holtenau kl. 00.35 2.2.2006; fartygets djupgående var 5,9 meter. Man färdades i en kö bestående av tre fartyg, varav ESTRADEN var det sista. Köns största tillåtna hastighet var 15 km/t (8,1 knop).

Enligt en plan utarbetad på WOLGASTERNs kommandobrygga var det meningen att på raksträckan av Audorf-Rade omkörningsställe möta de två mindre fartygen LENA och RIROIL 5. ESTRADEN började köra om WOLGASTERN på dess babordssida då LENA kom emot. WOLGASTERN började gira mot styrbord vilket man lyckades rätta till genom manövreringsåtgärder. ESTRADENs hastighet var då ca 8,9 knop och WOLGASTERNs ca 4,6 knop.

När ESTRADEN hade passerat WOLGASTERN med ca en halv skeppslängd kom RIROIL 5 emot. Då var fartygens hastighet nästan lika: ESTRADEN 6,0 knop, WOLGASTERN 6,5 knop och RIROIL 5 6,5 knop. Efter passerandet blev ESTRADENs manövrerbarhet sämre, och fartyget började gira mot babord. Man ökade ESTRADENs hastighet. Samtidigt anmälde man från WOLGASTERNs kommandobrygga att WOLGASTERN skulle vända mot babord och uppmanade ESTRADEN att ytterligare öka sin hastighet. Också WOLGASTERN ökade sin hastighet för att förbättra sin manövrerbarhet eftersom man noterade att fartyget betedde sig instabilt. Alldeles innan olyckan inträffade fanns det således tre fartyg bredvid varandra på en kanalsträcka som är 100–110 meter bred (med denna bredd är djupet minst 10,5 meter).

WOLGASTERNs för träffade midskeppet på ESTRADEN ca kl. 02.36, efter vilket WOLGASTERNs akter svängde mot babord och stötte ihop med ESTRADENs akter. Då sammanstötningen inträffade var fartygens hastighet ca 8 knop. Sammanstötningen fick ESTRADEN att börja gira mot styrbord och dess akter närmade sig stranden på babordssidan. ESTRADENs befälhavare tog omedelbart över manövreringen. Man backade med babords maskin då styrbords maskin verkade framåt för att förhindra fartygets akter från att driva babord mot kanalkanten. Denna åtgärd sänkte ESTRADENs hastighet på så sätt att WOLGASTERN började glida längs ESTRADENS styrbords sida. Babords vinge på WOLGASTERNs kommandobrygga träffade ESTRADENs styrbordssida däcksbyggnad, mäss och befälhavarens hytt. Det fanns inga personer i dessa utrymmen, så man undgick personskador. WOLGASTERN gled förbi ESTRADEN och drev med fören först i den babordssida kanten av kanalen.

Undersökningskommissionen anser att orsaken till olyckan berodde på att de kolliderade fartygen hamnade med för stor hastighet för nära varandra under för lång tid, vilket berodde på att man hade mött två fartyg efter varandra. För omkörningens skull var WOLGASTERN tvungen att köra nära kanalens styrbordssida kant, vilket gjorde det svårare att manövrera fartyget. Då det blev svårare att manövrera fartyget ökade man hastigheten, vilket ytterligare ökade de växelverkande krafterna därför att fartygen var så nära varandra.

Undersökningskommissionen ger en säkerhetsrekommendation till Wasser und Schiffartsdirektion Nord för att precisera reglerna för omkörning i kanalen. Säkerhetsrekommendationer ges också både till de rederier vilkas fartyg trafikerar i kanalen och till andra parter som ansvarar för kanalnavigering för att ge vidare utbildning i hur ett begränsat vattenområde påverkar fartygens rörelser. Därtill rekommenderas det att utbildningsenheterna inom sjöfart kompletterar sina utbildningar i fråga om den inverkan som ett begränsat vattenområde har på fartygets navigering.

C1/2006M Rapport (pdf, 1.42 Mt)

 
Publicerad 2.2.2006