B7/2004M MS SUPERFAST VII, bottenkänning i Hangö 12.11.2004

RoRo-/ passagerarfartyget SUPEFAST VII var på resa från Rostock till Hangö 12.11.2004. Ombord var 140 passagerare. Lasten omfattade trailers, last- och personbilar. Fartyget tog lots ombord mellan Russarö och Gustafsvärn klo 19.05. Fartyget anlände till vändplatsen utanför hamnen klo 19.14, då bogserarna Ajax och Iso-Pukki förtöjdes på fartygets styrbords sida.

På kommandobryggan befann sig befälhavaren, staff captain, överstyrman rorsman och lotsen.. Befälhavaren tog hand om fartygets manövrering på vänstra bryggvingen, på högra bryggvingen observerade överstyrman distansen till bojarna vid farledens norra sida. Lotsen skötte kommunikationen med bogserarna. Staff captain var på kommandobryggan utan egentlig uppgift.

Befälhavaren och lotsen planerade inkörningen till hamnen på så sätt att fartyget backas till hamnen medan vinden kommer in från fören och bogserarna på högra sidan är färdiga att skuffa fartyget till kajen. Vid vändplatsen drev fartyget norröver farleden så att bogserarna beordrades skuffa fartyget söderut under backmanövern.

Backandet fortsattes utan att befälhavarens ansträngningar att få fartyget åter till farleden bar frukt. När fartygets akter var mycket nära vågbrytaren beordrades bogseraren från fören flytta sig till fartygets vänstra sida. Detta misslyckades då fartyget hade drivit så nära vågbrytaren att där, pga. vattendjupet, inte fanns rum för bogseraren.

Fartyget fick bottenkänning vid ändan av Hangö vågbrytare klo 19.24, men kunde fortsätta till kajen, där det förtöjdes litet senare.

Fartygets skador ledde inte till fara att sjunka eller stabilitetsproblem.

Undersökningen avslöjade att starkaste bakgrundsfaktorn till olyckan var rederiets bristfälliga anvisningar i säkerhetsledningssystemet (SMS). Detta ledde till att navigationsutrustningen som stod till förfogande inte utnyttjades tillräckligt, samt bristande samarbete på kommandobryggan. Anvisningarna innefattade inte hamnmanövrering vid storm, vilket ledde till otillräcklig bedömning av vindens inverkan.

B7/2004M Rapport (pdf, 2.01 Mt)

B7/2004M Rapport (pdf, 1.96 Mt)

 
Publicerad 12.11.2004