B3/2004M Trålaren SEA GULL, sjunkit på Östersjön 27.5.2004

Den finländska trålaren SEA GULL (AAL-18) avgick 21.5.2004 från hamnen Neksö på Bornholm för att fiska vassbuk inom Sveriges fiskezon. Senare flyttade sig fartyget till Polens fiskezon. Man fiskade med trål. När man 26.5 kl. 21.40 på kvällen höll på att lyfta det sista draget ombord på fartyget, fick fartyget plötsligt styrbords slagsida och förblev i den ställningen. Skepparen gav order om att man skulle sätta på sig räddningsdräkterna och att räddningsflotten skulle förberedas. Man försökte minska slagsidan genom att pumpa bränsle till andra sidan av fartyget och pumpa fisklast i havet, men det hjälpte inte. Den finländska trålaren HELLE KRISTINA som hade fiskat i närheten och som hade kallats till hjälp försökte räta upp SEA GULL med hjälp av sin trålvinsch. Man sjösatte räddningsflotten och en del av besättningen flyttade sig ombord på HELLE KRISTINA. Trots försöken att räta upp fartyget ökade slagsidan. På morgonen 27.5 försökte HELLE KRISTINA ta fartyget på släp, men detta lyckades inte. Klockan 8.30 fick SEA GULL snabbt ökad slagsida och sjönk.

Enligt undersökningskommissionens utredning berodde olyckan på att fiskefångsten hade blivit vällingsliknande, vilket ledde till uppkomsten av en stor fri vätskeyta, och fartygets stabilitet minskade avsevärt. En samtidigt utförd lyftning av fiskpåsen i slutskedet av fiskandet gjorde att fartyget fick slagsida och fisklasten började flytta sig över de längsgående fiskskotten till styrbordssida. Slagsidan blev snabbt ca 45 grader, varefter den ökade långsammare. Skotten kunde också ha blivit skadade då fisken förflyttade sig, vilket bidrog till händelseförloppet. Fartyget tog långsamt in vatten och efter ca 10 timmar förlorade det sin stabilitet och kapsejsade då slagsidan hade blivit 60–70 grader.

Undersökningskommissionen ger rekommendationer till Sjöfartsverket om förbättringen av fiskefartygens besiktningsverksamhet särskilt i fråga om de omständigheter som inverkar på fartygens stabilitet samt om uppdateringen av stabilitetsdokumenten. Gemensamma rekommendationer ges till organisationerna inom fiskebranschen, till branschens läroanstalter och till Sjöfartverket om att utveckla innehållet i fiskefartygens stabilitetsmaterial till en för fiskare mer förståelig form samt om att utreda hur risksituationer som uppstår i samband med vassbuksfångst kunde kontrolleras.

B3/2004M Rapport (pdf, 2.7 Mt)

 
Publicerad 27.5.2004