B2/2003M Bogserbåt PEGASOS, kantring och sjunkning utanför Helsingfors den 13 november 2003

Den finska bogserbåten PEGASOS sjönk utanför Helsingfors den 13 november 2003. PEGASOS hade tillsammans med bogserbåten POSEIDON assisterat det panamanska containerfartyget MSC HINA till Västra hamnen i Helsingfors. PEGASOS maskinchef drunknade i olyckan.

MSC HINA var det största containerfartyget som dittills hade kommit till Helsingfors hamn. Lotsen som var på väg till fartyget fick veta om att fartyget var nytt för honom och att dess storlek (längd 203 m) var stor för Helsingfors hamn. Man beslöt tillsammans med lotsåldermannen att ta med en assisterande lots. Lotsen tog också kontakt med fartygets mäklare, som informerade honom om att förpropellern på MSC HINA inte fungerade. Annan teknisk information fick han inte.

Bogseringsbolaget hade då endast två bogserbåtar, PEGASOS och POSEIDON, tillgängliga i Helsingfors. Lotsarna skulle ha föredragit mer effektiva bogserbåtar. Vädret var enligt bogserbåtarnas befälhavare normalt, dvs. de ansåg assistansuppdraget vara rutinmässigt och uppsättningen tillräcklig. Bogserbåtarnas befälhavare och lotsarna förhandlade om uppdraget per telefon under dagens lopp.

Efter att ha stigit ombord på MSC HINA fick lotsarna veta att fartygets lägsta hastighet med huvudmaskinens maskinkommando ”Dead Slow Ahead” är 9,5 knop. Fartyget kunde manövreras med låga hastigheter (under 6 knop) genom att alltemellanåt stoppa maskinen. Lotsarna övade denna manöver 3–4 gånger i början av lotsningssträckan i en bred del av farleden, där fartygets gir var möjlig. Bogserbåtarnas befälhavare kom på vägen till mötesplatsen sydväst om Stora Enskär överens om att POSEIDON skulle koppla i fören av MSC HINA och PEGASOS skulle koppla i aktern av MSC HINA och fungera som en inbromsande bogserbåt. Efter kopplingen förflyttade PEGASOS sig på läsidan av HINA och körde bredvid fartyget.

Lotsen bad PEGASOS att förflytta sig till fartygets akter för att fungera som en broms. Då hastigheten hade sjunkit till knappa tre knop började bogserbåten förflyttningen. Samtidigt började MSC HINA vända mot babord. Lotsen bad PEGASOS lyfta upp fartygets akter mot vinden. Enligt lotsens uppfattning var man dock tvungen att använda MSC HINAs maskin för att räta upp fartyget så att det inte skulle driva bort från farleden. Lotsen gav kommandot "Dead Slow Ahead" som MSC HINAs befälhavare bekräftade. MSC HINA ökade på hastigheten och PEGASOS råkade ut för en farosituation då det assisterade fartyget drog bogserbåten mera rätt akterut då hastigheten ökade. Bogserbåtens befälhavare kunde genom sina manövrar fördröja det att PEGASOS vände på tvären. Då bogserbåtens akter vid något under tre knops hastighet träffade propulsionsströmmen från MSC HINAs propeller, vände PEGASOS emellertid snabbt på tvären och kantrade omedelbart därefter. PEGASOS befälhavare utlöste bogserkroken för sent eftersom händelserna var så överraskande och plötsliga. POSEIDON lösgjorde sig från sin bogserlina omedelbart efter att ha fått veta om kantringen och begav sig mot PEGASOS. Då fartyget sjönk spolades PEGASOS besättning överbord. Befälhavaren och däcksmannen klarade av att ta sig ombord på POSEIDON. Maskinchefen kom bort från resten av besättningen och sjönk under vattnet.

Vid olyckstidpunkten var vinden från sydsydväst 10 m/s, våghöjden 0,8 m och vattentemperaturen +5 grader. Koordinaterna för platsen där PEGASOS sjönk var N60° 06.93 E024° 54.34.

Bristfälligheterna i den allmänna planeringen av assistansen och i kommunikationen under alla skeden av verksamheten skapade förutsättningarna för att en farosituation skulle uppstå. Viktig information ur assistansens synvinkel om bl.a. fartygets och bogserbåtarnas egenskaper samt olika uppfattningar om assistanssättet blev småningom noggrannare för de olika parterna både före lotsningen och efter att den hade påbörjats. Den nya informationen ledde dock inte till en diskussion där de olika parternas avvikande synpunkter på genomförandet av assistansen skulle ha kommit fram och behandlats till en gemensam assistansplan. En farosituation uppkom då kommunikationen misslyckades eftersom man under operationen startade det assisterade fartygets huvudmaskin. Bogserlinans normala kopplingssätt till bogserbåten medverkade till att farosituationen utvecklades till en olycka. Kantringen förorsakades slutligen av bogserbåtens svaga stabilitet samt av att befälhavaren p.g.a. händelsernas snabba framskridande inte hann utlösa bogserkroken innan bogserbåten kantrade.

PEGASOS var inte sjövärdig p.g.a. att besiktningen löpt ut och stabiliteten underskred kraven. Verksamheten baserade sig på bristfällig information om de andra parternas möjligheter och begränsningar. Otillräcklig erfarenhet av assisterandet av ett stort fartyg ledde inte till tillräckliga utredningar. Det fanns brister i användningen av flytvästar.

Undersökningskommissionen ger säkerhetsrekommendationer till rederierna, Lotsverket och Sjöfartsverket om förbättringen av säkerheten av bogserassistansen, till hamnarna om bestämmelserna om användningen av bogserbåtar samt till Sjöfartsverket om bogserbåtarnas stabilitetsbestämmelser och besiktning. Genomförandet av förändringarna har redan till vissa delar påbörjats.

B2/2003M Rapport (pdf, 4.98 Mt)

 
Publicerad 13.11.2003