B1/2000M fv KINGSTON, sjunkande vid Finngrundet 24.2.2000

Den finska trålaren KINGSTON (FIN 1102 U) avgick 23.2.2000 från fiskehamnen på Laupunen för en fisketur till Finngrundsvattnen inom den svenska fiskezonen på Bottenhavet. Från och med middagstid den 24.2. blev vädret sämre och på kvällen uppskattas vinden inom området ha ökat till 20 m/s. KINGSTON skulle återvända till Laupunen 25.2. Så skedde dock inte.

På morgonen 25.2.2000 anmälde fartygets ägare till Åbo sjöräddningscentral (MRCC TURKU) att KINGSTON saknades. Sjöräddningscentralen satte igång spaningarna efter trålaren och gav klockan 11.20 ett ilmeddelande (PAN-PAN -meddelande) på de internationella nödfrekvenserna om det försvunna fartyget. I spaningarna deltog både finska och svenska luftfarkoster. Dessutom larmades svenska sjöbevakningsfartyg.

Ett fraktfartyg, som rörde sig i området, iakttog redan under förmiddagen en oljefilm öster om Finngrundet. Senare meddelade svenska kustbevakning att olja hade observerat på två ställen inom område som genomsöktes. Även en finsk sjöräddningshelikopter observerade dieselolja som flöt upp ur havet. Klockan halv fyra på eftermiddagen upptäckte ett ryskt handelsfartyg två drivande räddningsflottar, varav en upp och nedvänd. Flottarna var tomma och de lyftes upp på fartygsdäcket. Av märkningen på flottarna framgick att det hörde till KINGSTON. Senare på kvällen konstaterades att det var osannolikt att KINGSTONs besättning skulle återfinnas vid liv och circa klockan 22.30 avslutades sökandet efter besättningen.

Ledingsansvaret för spaningarna lades på MRCC Göteborg, eftersom spaningsområdet låg på svenska sidan. Tidigt på kvällen inledde MRCC Göteborg förberedelserna för att flytta över en obemannad miniatyrubåt (ROV) till ett av svenska sjöbevakningsväsendets fartyg, som befann sig inom det område som genomletades. På kvällen flyttades ROV:en med en av flygvapnets helikoptrar till bevakningsfartyget, som därefter begav sig till den plats där olja bubblade upp till ytan. Klockan 03.38 meddelade bevakningsfartyget att de funnit KINGSTON på havsbottnen. Vattendjupet på platsen är omkring 80 meter. Vraket fotograferades både omedelbart efter att det påträffades och senare, i början av sommaren.

Vid undersökningen av olyckan framkom det att stabiliteten hos KINGSTON var alltför dålig. Fartyget sjönk i samband med att fångsten lyftes upp. Krängningsvinkeln överskred då 30 grader. De dåliga väderförhållandena medverkade. Vinkeln är densamma som läckagevinkeln, och eftersom den överskreds trängde vatten in genom fartygets öppningar och sänkte fartyget. Den troliga tidpunkten för olyckan är på eftermiddagen 24.2.2000, omkring klockan 16. Uppskattningen baserar sig på beräkningar av hur räddningsflottarna och annat gods drev omkring i havet.

Kingston hade endast två månader tidigare inköpts till Finland från Sverige. I Sverige hade sådana ändringar gjorts på fartyget som sänkte stabiliteten. I Helsingfors, innan fisket inleddes, monterades ny utrustning på konstruktionens övre delar, vilket inverkade i samma riktning. Den tekniska utrustningen för fisket och för manövreringen av fartyget var inte till alla delar i funktionsdugligt skick. Besättningens kännedom om fartygets uppförande i fiskesituationer var otillräcklig.

B1/2000M Rapport (pdf, 2.14 Mt)

 
Publicerad 24.2.2000  Uppdaterad 18.12.2013