B2/1998M ms GABRIELLA, bogportsskadan på Finska viken 24.10.1998

Viking Line rederiets passagerar-bilfärja ms GABRIELLA fick bogportsskada under en tidtabellsenlig resa från Helsingfors till Stockholm under natten 23.–24.10.1998. Söderom Utö mötte GABRIELLA hög sjö. Efter ett par hårda vågstötar kl 00:05 sänkte fartygets befäl hastigheten från den till vädret redan anpassade omkr. 13 knop till 10 knop. En hård stöt kändes även omkring kl tre. Efter ankomst till Stockholm öppnade sig inte den yttre bogporten på styrbord/höger sida. Vid hamnkontroll observerades att en begränsad och tillsynes liten konstruktiv skada på en portklack var orsaken till portens funktionsfel.

Den omedelbara orsaken till skadan var en konstruktiv svaghet hos den längsverkande centerportklacken på huvuddäck. Den svaga konstruktionen härstammade från fartygets design- och byggnadsskede. Det fanns två serier ritningar för centerklackens placering - de av portkonsulten ritade och varvets egna som även definierade de förstärkningar som klacken krävde i själva fartygskonstruktionen. Klacken och dess delar hade tillverkats enligt konsultens ritningar, men klackens placering passade inte ihop med de av varvet byggda förstärkta fartygsdelarna i det påverkade området. Klackens placering avvek från varvets föreskrift och var över 60 mm mot fören från den tvärspant, som hade förstärkts. För övrigt hade de av varvet ritade förstärkningarna tillverkats men tvärspanten under tankdäck kunde även ha placerats med otillräcklig precision. Hade klackens och tvärspantens placering sammanpassat enligt varvets ritning skulle klackens installation ha varit tillräckligt hållfast. De av konsulten ritade och måttsatta delarna för klacken hade inte ändrats att motsvara de av varvet installerade förstärkta konstruktionerna för uppnåendet av en stark helhet.

Klassningssällskapet hade godkänt både konsultens ritningar för centerklacken och dess delar och varvets ritningar för fartygets förstärkningar för byggande av fartyget redan för de första i serien men hade inte övervakat betydelsen för att de ritade konstruktionsdelarna och den förstärkta fartygskonstruktionen skulle passa samman för att trygga klackens hållfasta placering. Klassen hade inte upptäckt möjligheten för att ritningarna inte sammanpassade.

Brister i övervakningen av byggnad av bogportsklackarna påvisas av att klassningssällskapet hade felaktigt stämplat varvets ritning av de förstärkta konstruktionerna såsom "As Carried Out" (såsom förverkligat) även om klackens placering gentemot tvärspanten inte följde denna ritning.

Efter att bogportsklacken hade tillverkats och installerats, var dess felaktiga placering svår även om inte omöjlig att upptäcka. Den bristfälliga och från den "As Carried Out” -stämplade ritningen avvikande konstruktionen passerade alla inspektionsskeden utan att upptäckas också efter det att fartyget tagits i bruk inbegripet alla inspektioner på bogportskonstruktioner som beordats alla ro-ro-fartyg efter ESTONIA-katastrofen.

De faktorer som lett till skadan på bogportskonstruktionen går att finna i den bristande arbetsfördelningen mellan de deltagande parterna vid slutlig sammanpassning av konstruktiva detaljer.

B2/1998M Rapport (pdf, 0.69 Mt)

 
Publicerad 24.10.1998