D8/2010M Sjöbussen M/S QUEEN (FIN) och passagerarfartyget M/S VIKING XPRS (SWE), tillbud i Gustavssvärdssundet den 20.7.2010

M/S VIKING XPRS hade avgått på sin tidtabellsenliga rutt från Helsingfors till Tallinn. Då fartyget närmade sig Gustavssvärdssundet observerade den vakthavande personalen sjöbussen M/S QUEEN, som girade från Kungsporten framför passagerarfartygets för mot Skanslandets strand på andra sidan sundet. Detta förorsakade ett tillbud, men det uppstod inga skador.

Efter tillbudet fortsatte VIKING XPRS sin resa mot Tallinn i enlighet med färdplanen. Efter att ha kommit ut från Gustavssvärdssundet meddelade fartyget om tillbudet till Helsingfors VTS.

QUEEN fortsatte sin rundtur, och efter att den hade tagit slut, återvände sjöbussen till sin avseglingshamn. Efter att hon hade förtöjt vid Salutorgets strand, anlände polisen och sjöbevakningen som efterföljd av VTS anmälan. En sjöfartsinspektör anlände senare.

I Gustavssvärdssundet är farleden enbart 110 meter bred vilket betyder att det på sidorna av ett stort passagerarfartyg finns enbart drygt en fartygsbredd som säkerhetsmarginal till strandklipporna. Då QUEEN ca klockan 11:48 började gira framför Kungsporten över Gustavssvärds farled understeg sjöbussens avstånd till VIKING XPRS två fartygslängder. VIKING XPRS:s fart var ca 12 knop. Det förefaller klart att då ett stort fartyg anländer till Gustavssvärdssundet är säkerhetsmarginalerna på farledsområdet otillräckliga för övrig fartygstrafik. Detta gäller både mötande trafik samt trafik som fortlöper i samma riktning.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att deltagande i fartygstrafikservice förutom anmälningsskyldighet utvidgas till att även gälla fartyg av alla storlekar som kör i nyttotrafik. I nuläge gäller deltagande i fartygsservice enbart sådana fartyg i nyttotrafik som överskrider 24 meter. Sålunda skulle även de fartyg i nyttotrafik som inte har skyldighet att anmäla sig på VTS-området lyssna fortgående på VTS lokala VHF-kanal och de kunde följa med meddelanden som berör trafiken och handla i enlighet med givna trafikinstruktioner.

Därtill rekommenderar Olycksutredningscentralen för Trafiksäkerhetsverket att alla fartyg i passagerartrafik bör rekommenderas att skaffa antingen en B-klass AIS-anordning eller åtminstone en AIS-mottagare kopplad till en kompatibel sjökortsdisplay.

Ytterligare rekommenderar Olycksutredningscentralen att den myndighetsorganisation som ansvarar för fartygstrafik preciserar de existerande områden för mötesförbud och förbud mot att passera som befinner sig på VTS-områden samt informerar om dessa i vidare utsträckning än nu.

D8/2010M Rapport (pdf, 1.51 Mt)

 
Publicerad 24.9.2012