C1/2010M M/S LINDA (FIN), fall överbord av fyra containrar i Östersjön, söder om Gotland 6.2.2010

Fyra containrar föll överbord från det finskflaggade motorfartyget LINDA på Östersjön, söder om Gotland, lördag morgon den 6 februari 2010 då fartyget var på väg från Rotterdam, Nederländerna, till St. Peterburg, Ryssland.

LINDA opererar i reguljär trafik mellan europeiska hamnar. I Gdansk hamn i Polen lastades också en ur bruk tagen såkallad kylcontainer utrustad med 40' kylaggregat på fartygets däck, i första skikt. Man hade beslutit att transportera containern till Helsingfors och sälja den för att användas som något annat än transportenhet. I Teesport, som var följande hamn efter Gdansk, lastades ingenting på kylcontainern. I därpå följande hamn, Rotterdam, lastades tre containrar på kylcontainern i andra, tredje och fjärde skikt. Containrarna vägde 25, 23 och 26 ton, sammanlagt 74 ton.

Då LINDA var på väg från Rotterdam hamn till St. Petersburg, upptäckte en motorman på lördag morgon den 6 februari 2010 kl. 8.20 att en containerstapel hade fallit överbord från babordssidan av fartyget och att det hängde rester av kylcontainern på fartygets sida. Motormannen underrättade vaktchefen, som var på kommandobryggan, om sina iakttagelser. Vaktchefen hade inte lagt märke till att containrarna föll eftersom det var mörkt då incidenten ägde rum. Den exakta tiden då containrarna föll överbord, kl. 07.56 fartygstid, erhölls senare från den registrering som övervakningskameran placerad i fartygets överbyggnad hade gjort. Enligt LINDAs loggbok var fartygets position kl. 08.00 lat. 57°00,6N och long. 017°34,2E.

De svenska myndigheterna beslöt att inte lyfta containrarna, eftersom deras uppfattning var att de eventuella miljöskadorna skulle vara små och begränsade till ett litet område. På ifrågavarande område fiskas strömming, vars bestånd kan minska tillfälligt då de främmande ämnena löser upp sig i havsvattnet.

I utredningen framgick det att det inte var möjligt att identifiera containern, som hade tagits ur bruk och var i dåligt skick, eftersom det inte fanns någon markering för att man inte fick lasta på containern. Identifiering av en dylik container baserade sig enbart på lastenhetens nummer. I Rotterdam lastades tre containrar på kylcontainern, trots att det i instruktionerna fanns upplysning om att man inte fick lasta på ifrågavarande kylcontainer. Informationen gick sålunda inte vidare mellan de olika aktörerna. Avvikelserna i lastinformationssystemen vidarebefordras inte automatiskt från ett system till ett annat, utan en del av uppgifterna måste förmedlas direkt människorna emellan.

Enligt Olycksutredningscentralen förutsätter transporten av en container, som är i dåligt skick, som last på ett fartyg att containern är markerad tillräckligt tydligt som tagen ur bruk. Det borde finnas markeringar inte enbart på containerns sidor och kortändor men också ovanpå containern, då det vore möjligt även för kranföraren att identifiera den defekta enheten. Rederiet, operatören och fartyget har olika lastinformationssystem i bruk och informationsflödet dem emellan är inte fullständigt. Aktörerna måste säkerställa genom andra metoder att upplysningar om avvikande last eller om last som kräver speciell uppmärksamhet förmedlas till alla parter.

C1/2010M Rapport (pdf, 0.5 Mt)

C1/2010M Rapport (pdf, 0.49 Mt)

 
Publicerad 16.10.2012