Sammanstötning mellan fritidsbåtar utanför Nagu 29.7.2018

Två motorbåtar stötte samman 29.7.2018 i Nagu havsområde öster om Innamo cirka klockan 16.00. Sammanstötningen inträffade på den 15,3 meter djupa djupfarleden Utö–Nådendal norr om Nagu. Farleden är väl märkt och området är navigeringsmässigt tydligt. Trafiken på området var gles när olyckan inträffade.

Den mindre båten (Silver Hawk 540) hade startat från Hjälmholm, Houtskär, och var på väg till Nagu kyrkby. Ombord fanns ett vuxet par och ett 8 år gammalt barn. Den större båten (Sea Ray 455 Sundancer) var på väg från Granö till Åbo, och ombord fanns ett vuxet par och ett 12 år gammalt barn.

Bägge båtarna höll en hastighet på cirka 20 knop (ca 35 km/h). I sammanstötningen körde den större båten över den mindre. De tre personerna i den mindre båten skadades allvarligt. Den stora storleksskillnaden mellan båtarna påverkade olyckans konsekvenser. Den större båten hade cirka tio gånger större massa än den mindre.

Bägge båtarnas befälhavare navigerade optiskt. Den större båten hade också radarn på. Den var inställd för färdkörning, och på grund av det ganska stora skalområdet var det svårt att upptäcka närliggande små objekt.

Det hade regnat på morgonen, och av denna anledning hade den mindre båten kapellet uppspänt. Detta gjorde det svårare att observera omgivningen med synen och hörseln. I den större båten skapade styrhyttens stödkonstruktioner samt fendrarna som förvaras i babordsrelingen siktskuggor. Den större båtens hastighet ledde till att fören låg något högre uppåt än normalt, vilket påverkade sikten.

Bägge båtarnas befälhavare hade en bristfällig lägesbild, och risken för en kollision hade inte identifierats. I bägge båtarna var utkiken bristfällig, och radarinformation i den större båten utnyttjades inte tillräckligt för att bedöma kollisionsrisken. På grund av detta är det sannolikt att bägge båtarnas konstruktion, relativt höga situationshastighet och bristfälliga utkik påverkade uppkomsten av farosituationen och den därpå följande sammanstötningen.

Räddningsåtgärderna inleddes snabbt. Den större båtens befälhavare inledde räddningsåtgärderna omedelbart efter sammanstötningen och startade nödkommunikationen med sjöräddningscentralen (MRCC Åbo). Räddningsåtgärderna förlöpte väl med undantag för samordningen av den prehospitala akutsjukvården. De som skadades i olyckan evakuerades snabbt till Åbo universitetssjukhus för fortsatt vård. Fördröjningen i kontakten med sjöräddningsledaren och fältchefen för prehospital akutsjukvård ledde inte till dröjsmål i räddningsåtgärderna. Den påverkade inte heller patienternas vårdprognoser eller återhämtning.

Till följd av resultaten av utredningen rekommenderar Olycksutredningscentralen att

• Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med sjukvårdsdistrikten utarbetar en utbildningsram för introduktion av fältchefer för prehospital akutsjukvård som åtminstone innehåller de operativa modeller som behövs för olika situationer och en beskrivning av fältchefens ansvar, skyldigheter och behörighet.

Fältchefen samordnar enheterna för prehospital sjukvård. Uppgiften är mångsidig och krävande och förutsätter planmässig introduktion.

• Social- och hälsovårdsministeriet ser till att sjukvårdsdistrikten harmoniserar utbildningen av den prehospitala sjukvårdspersonalen och upprätthållandet av dess kompetens mellan sjöbevakningssektionerna och bevakningsflygsektionen.

Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakning. samt Bevakningsflygsektionen samarbetar med flera sjukvårdsdistrikt inom sina ansvarsområden. En flexibel riksomfattande tillgång till prehospital akutvårdspersonal förbättrar beredskapen i synnerhet när det gäller storolyckor.

M2018-02 Utredningsrapport (pdf, 1.31 Mt)

Accimap (gif, 0.11 Mt)

 
Publicerad 18.4.2019