M2017-03 MT Tecoil Polaris (RUS) – Miljöolyckan i Fredrikshamn, 25.11.2017

Tankfartyget Tecoil Polaris (RUS) är klassificerat av det ryska klassificeringssällskapet (RS) och använder Ryska federationens flagg. Tecoil Polaris hämtade en last med spillolja från Hull (Storbritannien) till Fredrikshamn. En utvidgad hamnstatskontroll, i enlighet med Paris MOU-inspektionssystemet, genomfördes i Hull. Fartyget gavs sex observationer. Observationerna resulterade inte i att fartyget belades med kvarstad. Observationerna berörde bl.a. radioutrustningens, magnetkompassens, bränslesystemets och gångbroarnas skick. I hamnstatskontrollen noterades inga brister i fartygets lasthanteringsutrustning. Fartyget hade inte ett monterat system för pejling (nivåvisningsinstrument) av tankarna. Fartyget hade heller inte ett flyttbart nivåvisningsinstrument, vilket är minimikravet i ISGOTT-manualen (International Oil Tanker and Terminal Safety Guide), men som inte är ett krav i RS regler. Fartyget hade enbart ett överfyllnadsalarm.

Tecoil Polaris hade en besättning bestående av 12 personer. Befälhavaren hade 30 års erfarenhet som befälhavare. Överstyrmannen hade 3 års erfarenhet i sin befattning och var ansvarig för lasthanteringen. För hela besättningen var detta den första resan med last på detta fartyg. Det var utmanande att göra upp en lossningsplan i Fredrikshamn eftersom man saknade ett gemensamt språk för terminalen och fartyget. Lossningen var också den första för fartyget efter en lång dockning.

Bild. Tankarrangemanget på MT Tecoil Polaris. BT står för ballasttank och CT för lasttank. (Bild: OTKES)

Avsikten var att lossa lasten i två separata delar. Fartyget hade trimmats till en ca två graders lutning till babord eftersom pumparnas sug är på babords sida av tankarna. Lossandet påbörjades klockan 17.55 med att man sänkte vätskeytan i tankarna 7 och 8 med cirka en meter. Detta gjorde man för att förhindra överfyllnad i de tankarna då lossning från tankarna 1 och 2 skulle leda till att fartygets aktertrim ökade. Lossandet fortsatte från tankarna 1 och 2 och fortskred normalt fram till klockan 22 då det hördes en smäll och däcksvakten meddelade att det kom olja upp på däck genom manluckan till lasttank 6. Lossandet avbröts genom att lastpump 1 stoppades. Samtidigt startades lastpump 2 för att sänka oljeytan i lasttank 6. Ett allmänt alarm gavs på fartyget. Man pumpade vatten till ballasttank 4 SB med ballastvattenpumpen för att korrigera lutningen till babord. När ytan i lasttank 6 hade sjunkit till 4,5 meter stoppades pumpen. Det hann komma så mycket olja upp på däck att det rann ner olja i havet mellan kajen och fartyget. Fartyget kontaktade STR Tecoil och, via agenten, hamnen. Man löste på fartygets förtöjning i aktern för att lokalisera stället för oljeläckaget. Besättningen började samla upp oljan som ackumulerats på fartygets däck.

STR Tecoils övervakare kontaktade hamnen och därefter STR Tecoils jour. Därefter bad övervakaren förste styrmannen att stoppa lossningen av fartyget. Senare framkom det att lossningspumpen inte hade stoppats då, utan först 23.17. STR Tecoils övervakare beställde en sugbil till oljepiren klockan 22.26. Cirka klockan 22:30 kunde fartygets besättning räta upp fartyget och oljeläckaget ner i havet upphörde. Det fanns olja på fartygets däck och på vattenytan mellan fartyget och kajen. Räddningsverket kom till platsen 23.20 och tog över ledandet av oljebekämpningen. Det tog cirka en timme att skicka ett larm från fartyget till hamnen. Räddningsmyndigheternas åtgärder och den gynnsamma vindriktningen begränsade utsläppet till fartygets och kajens närliggande områden.

För att undvika liknande olyckor och för att förbättra säkerheten rekommenderar Olycksutredningscen-tralen att:

• Trafiksäkerhetsverket, som Finlands officiella IMO-myndighet, vidtar åtgärder för att komplettera internationella avtal så att kravet på kritiska lasthanteringssystem, så som nivåvisningsinstrument, skulle utvidgas till att gälla alla olje- och kemikalietankfartyg.

• Den internationella sammanslutningen av klassificeringssällskap tillsammans med klassificerings-sällskapen specificerar sina regler rörande nivåvisningsinstrument. Tankfartyg bör ha lämpliga nivåvisningsinstrument för mätandet av lastnivån innan de får tillfälliga licenser att påbörja verksamheten.

 
Publicerad 30.8.2018