M2015-01 Trålaren Bärbels kantrande och sjunkande i Skärgårdshavet den 19.1.2015

Trålarna Bärbel och Huovari partrålade efter strömming i Skärgårdshavet den 19.1.2015. Cirka klockan 16.40, då man lastade fångsten i Bärbel, kantrade den. Tio minuter senare, klockan 16.50, sjönk Bärbel.

Medan man lastade samlades det mer vatten än vanligt i Bärbels lastrum delvis beroende på att länspumpen i lastrummet var defekt. Man försökte avhjälpa bristen genom att sänka ner en dränkbar pump i lastrummet. Trots detta började fartyget, några minuter senare, få en slagsida mot styrbord. Då hade man lastat ca 15 ton fisk. Huovari, som hade väntat i närheten, körde nu upp långsides med Bärbel till assistans. Man avbröt lastningen av Bärbel och försökte stänga dörrar och luckor. Slagsidan ökade mycket snabbt och då vatten började strömma in över relingen var tvåmanna besättningen tvungen att lämna fartyget. Däcksmannen hoppade i havet och simmade till Huovaris klotfendert där han blev hängande. Bärbels befälhavare kunde hoppa direkt till en ringfendert vid Huovaris reling.

Då Bärbel kantrade lutade den en kort stund mot Huovaris reling. Huovari körde snabbt bort från det kantrade fartyget. Huovaris besättning lyfte Bärbels besättning ombord och alarmerade sjö-räddningen. Den kantrade Bärbel flöt ännu en stund med botten synligt över vattenytan innan den sjönk. Gränsbevakningens Bevakningsfartyg Uisko och en sjöräddningshelikopter alarmerades till olycksplatsen för att granska situationen.

Orsaken till Bärbels slagsida och kantrande konstaterades vara att den vattenrika fisklasten i lastrummet försköts mot fartygets styrbordssida. Lasten kunde förskjutas från en avdelning i lastrummet till en annan då fisklastens yta stigit till en nivå i höjd med avbalkningarna långskepps. De förändringar man gjort på fartyget under årens lopp hade försämrat dess stabilitet till den grad att det inte längre hade en tillräcklig stabilitetsreserv. Fartyget sjönk efter att det kantrat och dess innerutrymmen fyllts med vatten. Besättningen använde inte flytdräkter och hann inte ta på sig flytvästar. Utan Huovaris hjälp hade besättningens möjligheter att räddas ur det iskalla havet varit så gott som obefintliga.

Då Bärbel begagnad köptes till Finland år 2011 följde de ursprungliga stabilitetsdokumenten inte med fartyget. Vid besiktningen och ibruktagandet av fartyget gjordes inga nya stabilitetskontroller. I Trafiksäkerhetsverkets bestämmelser bestäms för närvarande inte hur stabiliteten skall konstateras vara tillräcklig på ett såhär litet fartyg. Yrkesfiskarnas kunskap om stabilitetslära är nödvändigtvis inte tillräcklig för att bedöma ett fartygs stabilitet i alla lägen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Trafiksäkerhetsverket preciserar bestämmelserna för besiktning av fiskefartyg i klass-I. Man rekommenderar också att Trafiksäkerhetsverket, tillsammans med andra intressenter, inleder ett utvecklingsprojekt för att öka säkerheten för fiskefartygen. Målet är att för fiskarna producera praktisk information över fiskefartygens stabilitet samt att främja ibruktagande och utveckling av, för fiske lämpad, arbets- och räddningsutrustning i Finland.

M2015-01 utredningrapport, på finska (pdf, 2.83 Mt)

 
Publicerad 4.11.2015