S2/2011R Temautredning av plankorsningsolyckor 2011

År 2011 inträffade 25 olyckor i plankorsningar. Det var det lägsta antalet per år under granskningsperioden 1991–2011. Två personer dog och tre skadades allvarligt i olyckorna. Även antalet döda var lägst under granskningsperioden. Två motorfordonsolyckor med dödlig utgång inträffade i obevakade plankorsningar vid enskilda vägar.

I tre av de fyra olyckor som Olycksutredningscentralen utredde 2011 fann man liknande bakomliggande orsaker som i tidigare utredningar:
- olyckorna inträffade i obevakade plankorsningar vid enskilda vägar
- hastighetsbeskrivningen på vägen var i allmänhet 80 km/h
- förhållandena vid plankorsningen var inte förenliga med de bantekniska anvisningarna
- fordonets förare hade i allmänhet erfarenhet av plankorsningen, vilket ledde till bristfällig uppmärksamhet vid ankomsten till plankorsningen.

En långsiktigare sjunkande trend kan ses i antalet olyckor i plankorsningar enligt statistiken. En statistisk granskning av antalet olyckor visar att en tydlig förbättring inträffade 2009–2011 jämfört med tidigare år.

Enligt insamlade uppgifter inträffade 205 bomskador under 2011. Bomskadorna har oftast orsakats av kollisioner. Största delen av bomskadorna sker på orter med hamnar och industri samt tung trafik till dem. Varje bomkollision är en potentiell olycka. Orsakerna till uppkomsten av bomskador är inte tillräckligt kända.

Närmare hälften av alla bomskador vid sido- eller industribanor inträffade i Mussalo hamn i Kotka. Andra orter med många skador var hamnstäderna Kemi, Uleåborg, Karleby och Björneborg. Mest skador i inlandet inträffade i Mänttä-Vilppula.

I slutet av 2011 hade 806 plankorsningar varningsanordningar, medan resterande 2 939 plankorsningar saknade sådan utrustning. Efter 2004 har antalet plankorsningar utan varningsanordningar sjunkit med 810, dvs. i genomsnitt med 116 om året.

Olycksutredningscentralen publicerade 23.2.2012 en temautredning om olyckor i plankorsningar (S1/2011R), där alla tidigare rekommendationer för plankorsningar reviderades och kompletterades med nya rekommendationer. De tidigare rekommendationerna är relevanta även enligt denna utredning. Olycksutredningscentralen anser att det inte är motiverat att komma med nya säkerhetsrekommendationer.

S2/2011R Rapport (pdf, 2.39 Mt)

 
Publicerad 25.2.2011