B7/2009R Plankorsningsolycka med dödlig utgång i Lovisa 17.7.2009

Fredagen den 17 juli 2009 klockan 9.50 inträffade en olycka vid en oövervakad plankorsning vid Fredsbyvägen i Lovisa där föraren i personbilen förolyckades efter att ha kört framför ett godståg.

Olyckan förorsakades sannolikt av att bilföraren som var en äldre person inte observerade det annalkande tåget. Andra eventuella bidragande orsaker till olyckan var att plankorsningen var bekant för föraren och att förarens funktionsförmåga hade försämrats till följd av sjukdom och nedsatt synförmåga.

I Lovisa har man redan i åtminstone 30 år talat om att lägga ned plankorsningen vid den livligt trafikerade Fredsbyvägen och bygga en ersättande vägförbindelse via Smedsvägen. Enligt Banförvaltningscentralens strategi för plankorsningar är det primära sättet att förbättra säkerheten att avlägsna plankorsningar, och således vore denna lösning förenlig med strategin. Stadsfullmäktige i Lovisa har i anslutning till handläggningen av budgeten för år 2010 under undersökningen fattat ett beslut enligt vilket Smedsvägen inte kommer att byggas ut. I stället installeras varningsanordningar vid plankorsningen vid Fredsbyvägen.

Vid undersökningen framgick det också att olika parter har olika åsikter om röjningsansvaret för frisiktsområdet vid plankorsningar. Undersökningskommissionen rekommenderar att kommunikationsministeriet borde se till att man får till stånd enhetliga anvisningar om röjningsansvaret för frisiktsområden som alla parter godkänt.

Under undersökningen i början av 2010 inträffade organisationsförändringar där Banverket anslöts till Trafiksäkerhetsverket och Banförvaltningscentralen till Trafikverket. I sammanfattningen används ämbetsverkens tidigare namn.

B7/2009R Rapport (pdf, 1.5 Mt)

•Rekommendation S281
 
Publicerad 17.7.2009