B5/2007R Olycka med dödlig utgång i plankorsning i Ryökkä, Nurmijärvi 13.8.2007

Korpi plankorsning i Röykkä, Nurmijärvi inträffade måndagen den 13 augusti 2007 klockan 15.15 en plankorsningsolycka mellan en personbil och ett godståg som var på väg från Gerknäs till Riihimäki. I olyckan avled passageraren i personbilen och personbilsföraren skadades allvar-ligt. Bilföraren körde på Korventie, en väg som gick längs spåret, och från denna svängde hon till Lep-pälammentie som gick över plankorsningen. Föraren stannade före plankorsningen vid stopp-märket. Därefter körde föraren iväg, men bilen fick motorstopp och stannade mitt i korsningen. Föraren och passageraren som satt bredvid föraren försökte starta bilen. I detta skede såg föra-ren att ett tåg närmar sig från höger och hörde tågets varningssignal. Godståget hade avgått från Gerknäs klockan 14.22. När det närmade sig Korpi plankorsning märkte lokföraren efter en kurva att en personbil hade stannat på spåret i plankorsningen. Lokföraren gav en varningssignal 250 meter före plankorsningen. Cirka 150 meter före plankorsningen påbörjade lokföraren nödbroms-ningen. Tåget körde in i bilens högra sida vid högra framhjulet. Av kollisionskraften slungades bilen 18 meter ut på banvallen på den sida av spåret varifrån bilen kom. Föraren och passagera-ren hölls inne i bilen. Tåget stannade 276 meter från kollisionsplatsen.

Lokets framdel fick smärre skador och bilen blev totalramponerad.

Den direkta orsaken till olyckan var att personbilen fick motorstopp mitt i plankorsningen och inte startade på nytt och att tåget inte hann stanna trots nödbromsningen.

Föraren gjorde eventuellt ett fel vid hanteringen av fordonet, vilket ledde till att fordonet fick mo-torstopp i korsningen. Ett tekniskt fel hos fordonet hindrade startandet av fordonet efter att det hade stannat. Passagerarens berusade tillstånd försämrade omdömes- och bedömningsförmå-gan och inverkade också på förarens beslut att inte avlägsna sig ur bilen när tåget närmade sig. Dessutom blev föraren skrämd, vilket också inverkade på beslutet att inte avlägsna sig ur bilen.

För att motsvarande olyckor inte ska inträffa rekommenderar undersökningskommissionen att Korpi plankorsning utrustas med halvbommar.

De iakttagelser som gjordes vid utredningen i fråga om räddningsväsendets problem att lokalise-ra olycksplatsen stödjer de rekommendationer som getts tidigare och som inte ännu har genom-förts:

Vägen vid plankorsningar bör förses med skyltar som är väl synliga i båda riktningarna och som anger åtminstone plankorsningens namn samt läget i form av koordinater och bankilometer. B1/00R/S143

Instruktionerna om att göra en nödanmälan borde utvecklas så att man från olycksplatsen utöver meddelandet till driftcentralen även ringer direkt till det allmänna nödnumret, om det behövs brådskande hjälp av räddningsväsendet på platsen. B1/05R/S211

Kompatibiliteten av den information som används för lokalisering på järnvägarna och nödcentra-lens datasystem borde säkerställas exempelvis genom att bankilometerdata installeras i nödcen-tralernas datasystem. B1/05R/S212

B5/2007R Rapport (pdf, 1.58 Mt)

•Rekommendation S241

•Rekommendation S143

•Rekommendation S211

•Rekommendation S212

 
Publicerad 13.8.2007