C2/2006R Godståg körde genom spårbuffert i Karis 1.6.2006

I Karis inträffade torsdagen 1.6.2006 en olycka där ett godståg körde in i en spårbuffert i slutet av ett säkerhetsspår, varvid tågets lok spårade ur. Loket och spårbufferten skadades som en följd av sammanstötningen.

Den direkta olycksorsaken var att föraren av tåg 3046 utan tillstånd passerade en signal i stopp-läge. Bristfällig kommunikation var en väsentlig bidragande orsak till olyckan. Sedan föraren av tåg 3046 hade meddelat fjärrtågklareraren om ett balisfel, fortsatte fjärrtågklareraren samma diskussion och gav ett annat tåg tillstånd att passera en växel i stoppläge. På det här viset fick föraren av tåg 3046 en stark uppfattning om att tillståndet hade getts uttryckligen till hans tåg.

Centralen för undersökning av olyckor föreslår inga nya säkerhetsrekommendationer på grund av urspårningen, men påminner om vikten av formbunden kommunikation i enlighet med tågsäker-hetsstadgan (Jt).

C2/2006R Rapport (pdf, 0.37 Mt)

 
Publicerad 1.6.2006